• Mesačný harmonogram

    • Harmonogram na mesiac september

      

     4. september                 

     Otvorenie školského roka (prezenčne len pre žiakov 1. ročníka)

     5. - 8. september          

     Triednické práce prezenčne podľa harmonogramu zverejneného prostredníctvom EduPage (školský poriadok, žiadosti o zaradenie do ZTV, LTV, vzdelávacie poukazy, zošity, kalkulačky a iné)

     6. september             

     Triedni učitelia odovzdať údaje o žiakoch 1. ročníka ZRŠ VARA zápis do ASC agendy podľa rodných listov  !!!

     12. september               

     Triedny učiteľ odovzdať (elektronicky) Plán práce triedneho učiteľa ZRŠ VARA

     12. september               

     Opravný termín maturitnej skúšky

     18. september               

     Vedúci PK odovzdať (elektronicky) plány práce PK príslušnému ZRŠ

     Koordinátori a VP a KP odovzdať (elektronicky) plány práce koordinátorstiev, VP a KP ZRŠ VARA

     20. september               

     Zasadnutie pedagogickej rady školy Plán práce školy, Správa o výchovno-vzdelávacej                                      činnosti za školský rok 2022/2023, Plán profesijného rozvoja

     22. september               

     Vedúci záujmových krúžkov odovzdať náplne práce záujmových krúžkov, zoznamy                                                  prihlásených žiakov a triedne knihy záujmových krúžkov

      

     Ďalšie úlohy:

     • vstupné previerky v 1. a 2. ročníku (SJL, ANJ, MAT) podľa pokynov vedúcej PK
     • schválenie maturitných okruhov v jednotlivých PK, kritériá hodnotenia TČOZ, PČOZ, formy vykonania PČOZ – zodpovední vedúci PK 
     • záväzné prihlášky žiakov 4. ročníka na maturitnú skúšku do 30.9.2023
     • 20.9. (streda) – predpokladané triedne aktívy žiakov 1.ročníka rodičovského združenia o 16.00 hod., rada rodičov o 17:00 hod.
     • žiadosti o sociálne štipendiá – skompletizované odovzdať pani Jakubčovej do 22. 9.2023

      

      

                                    RNDr. Hedviga Rusinková, riaditeľka školy