• Mesačný harmonogram

    • Harmonogram na máj

     01.05.              - deň pracovného pokoja

     04.05.              - prijímacie skúšky (1. termín 1. kola)

     08.05.             - deň pracovného pokoja

     09.05.              - prijímacie skúšky (2. termín 1. kola)

     09.05.              - účelové cvičenie pre žiakov 1. a 2. ročníka, žiaci 3. a 4. ročníka náhradný

                               rozvrh hodín

     10.05.              - klasifikačná porada pre 4. ročník o 10.35 hod. v zborovni školy

                             - známky zapísať do aScAgendy do 05.05. do 15.00 hod.

     12.05.              - rozlúčka so žiakmi 4. ročníka o 11.30 hod. vo vstupnej časti školy

     - príprava vstupnej časti školy na rozlúčku podľa pokynov triednych učiteľov tried 4. ročníka

     - žiaci 1. – 3. ročníka majú skrátený rozvrh hodín (20´) do 11.15 hod.

     15. - 19.05.     - akademický týždeň žiakov 4. ročníka

     22. - 26.05.     - ústna forma internej časti maturitnej skúšky žiakov 4. ročníka

     15.05. - 02.06. - súvislá prevádzková prax žiakov 2. a 3. ročníka

     - žiaci 1. ročníka sa vyučujú podľa osobitného rozvrhu hodín

     Iné úlohy:

     • práca v projekte Učitelia SPŠ strojníckej v Prešove inovujú

      

                                                                                                                RNDr. Hedviga Rusinková

                                                                                                                          riaditeľka školy