• Mesačný harmonogram

    • Harmonogram na mesiac jún

      

     01. – 07.06     - projektová aktivita Týždeň životného prostredia

     24.06.              - známky zapísať do aSc agendy do 13.00 hod.

     27.06.              - skrátený rozvrh hodín (30´) do 12.30 hod.

                             - klasifikačná porada v zborovni školy o 13.00 hod.

     28.06.              - skrátený rozvrh hodín (30´) do 12.30 hod.

                             - zasadnutia PK o 13.00 hod.  - analýza výsledkov  školského

                               roka 2021/2022

                            - záverečné správy za jednotlivé koordinácie, výchovné a kariérové poradenstvo   

                              a hodnotiace správy vedúcich PK  (odovzdať do 30.6. do 8.00 hod.)

     28. a 29.06.     - odovzdávanie učebníc podľa osobitného rozpisu

                             - triednické práce

     30.06.              - odovzdávanie vysvedčení o 8.00 hod.

     30.06. – 01.07.  - Teambuilding Kežmarské Žľaby

      

     Iné úlohy:

     • výstupné testy podľa plánov PK
     • práca v projekte Učitelia SPŠ strojníckej v Prešove inovujú

      

      

                                                                                                                RNDr. Hedviga Rusinková

                                                                                                                          riaditeľka školy