• Rada školy pri SPŠ strojníckej pozostáva aktuálne z týchto členov :

      

           a)   traja zvolení zástupcovia rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov školy:

        1.      Anna Lišivková

        2.      Ing. Matúš Duňa

        3.      Havirová Iveta

           b)   dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy:

        4.      Mgr. Judita Geľhošová

     5.      Ing. Peter Onderko – predseda RŠ

           c)   jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy:

     6.      Mgr. Denisa Paľová

           d)   štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:

     7.      Ing. Artur Benes

     8.      Prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD.

     9.      Mgr. Peter Vaščák

     10.    Ing. Zdenko Varga

     e) jeden zástupca žiakov:

     11.    Marek Baranec

      

      

     Štatút Rady školy