• Rada školy pri SPŠ strojníckej pozostáva aktuálne z týchto členov :

      

           a)   traja zvolení zástupcovia rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov školy:

     1.      Mgr. Mária Fecková

     2.     Ing. Mária Havrilayová

     3.      Ing. Milan Fedorčík

           b)   dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy:

     4.      Mgr. Judita Geľhošová

     5.      Ing. Ladislav Arendáč – predseda RŠ

           c)   jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy:

     6.      Mgr. Denisa Paľová

           d)   štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:

     7.      Ing. Stanislav Kahanec

     8.      Prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD.

     9.      Mgr. Peter Vaščák

     10.  Ing. Zdenko Varga

     e) jeden zástupca žiakov:

     11. Filip Paľo

      

     Štatút Rady školy

     Zápisnica 03.10.2019

     Zápisnica 11.10.2019