• Stredoškolská odborná činnosť

    • Stredoškolská odborná činnosť (ďalej SOČ) je dobrovoľná, záujmová činnosť žiakov denného štúdia stredných škôl (gymnázií, stredných odborných škôl, stredných odborných učilíšť, konzervatórií). Organizuje sa v škole v čase vyučovacieho procesu aj mimo vyučovania vo voľnom čase žiakov. Žiaci svoju prácu môžu riešiť samostatne alebo v kolektíve a za pomoci konzultanta.

            SOČ rozvíja talent nadaných žiakov, ktorí môžu ukázať, čo sa v nich ukrýva. Vytvoria niečo nové alebo vylepšia niečo v čom sa dobre vyznajú, čo ich zaujíma, čomu sa venujú. Žiak potrebuje len výborný nápad a konzultanta, ktorý by ho viedol a pomáhal mu po praktickej stránke.

            Výsledkom iniciatívy stredoškoláka je samostatná písomná práca, ktorá sa predkladá odbornej hodnotiacej komisii na posúdenie. Súčasťou je vlastná verejná obhajoba práce. Vyvrcholením SOČ sú súťažné prehliadky, ktoré sa uskutočňujú každý rok. Sú jednotné v celej SR. Na nich žiaci obhajujú ústnou formou (prípadne aj prakticky) výsledky svojej dlhodobej práce pred odbornou hodnotiacou komisiou.