Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2022/2023

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z. v znení vyhlášky 526/2021 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Údaje o škole

Názov školyStredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov
Adresa školySPŠ strojnícka, Duklianska 1, 080 04 Prešov
Telefón+421 51 7712196
E-mailsekretariat@spspo.sk
WWW stránkahttps://spspo.edupage.org

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menotelefóne-mail
RiaditeľRNDr. Hedviga Rusinková+421 51 7465718 , 0907 973 274riaditelka@spspo.sk 
ZRŠIng. Pavol Pavlanin+421 51 7465755zastupca@spspo.skdo 30.06.2023
ZRŠMgr. Aneta Vargová+421 51 7465749zastupkyna@spspo.sk 
ZRŠIng. Katarína Sániková+421 51 7465755zastupca@spspo.skod 01.08.2023

Rada školy

Zriaďovateľ školy: Prešovský samosprávny kraj zriaďovacou listinou číslo:

OšaTK - 2002/3- 8 s účinnosťou od 01. 07. 2002 na dobu neurčitú

Rada školy:

a) traja zvolení zástupcovia rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov školy:

1. Anna Lišivková

2. Iveta Havirová

3. Ing. Matúš Duňa

b) dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy:

4. Ing. Peter Onderko - predseda RŠ

5. Mgr. Judita Geľhošová - podpredsedníčka RŠ

c) jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy:

6. Mgr. Denisa Paľová

d) štyria delegovaní zástupcovia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja:

7. Ing. Stanislav Kahanec do 28.02.2023, Ing. Artúr Benes od 01.03.2023

8. Prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD.

9. Mgr. Peter Vaščák

10. Ing. Zdenko Varga

e) jeden zvolený zástupca žiakov školy:

11. Daniel Pohlod do 25.05.2023

§ 2. ods. 1 b

Údaje o zriaďovateľovi

NázovÚrad Prešovského samosprávneho kraja (Úrad PSK)
SídloNámestie mieru 2, 080 01 Prešov
Telefón051/70 81 111
E-mailpodatelna@vucpo.sk

§ 2. ods. 1 c

Činnosť rady školy

Rada školy má 11 členov. V školskom roku 2022/2023 sa konali 4 zasadnutia. Prezenčnou formou 1 zasadnutie (28.02.2023), e-formou 3 zasadnutia (28.09.2022, 02.06.2023, 28.08.2023). Celkovo bolo prijaté 1 uznesenie.

Uznesenie

Rada školy pri Strednej priemyselnej škole strojníckej, Duklianska 1 v Prešove (ďalej len „rada školy“) prijala na svojom zasadnutí e-formou dňa 02.06.2023 nasledovné uznesenie:

Na základe návrhu na počet žiakov pre prijímacie konanie pre školský rok 2023/2024 rada školy:

A. prerokovala počet žiakov pre školský rok 2023/2024,

B. schvaľuje návrh školy - počet žiakov pre prijímacie konanie pre školský rok 2023/2024 v jednotlivých študijných odboroch nasledovne:

2381 M strojárstvo - 25 žiakov

2387 M mechatronika - 60 žiakov

3765 M technika a prevádzka dopravy - 28 žiakov,

C. navrhuje zriaďovateľovi schváliť počet žiakov pre prijímacie konanie pre školský rok 2023/2024 v jednotlivých študijných odboroch nasledovne:

2381 M strojárstvo - 25 žiakov

2387 M mechatronika - 60 žiakov

3765 M technika a prevádzka dopravy - 28 žiakov.

Výsledky hlasovania:

počet členov RŠ 10

počet prítomných členov RŠ 9

počet neprítomných 1

za predložený návrh 9 hlasov

proti predloženému návrhu 0 hlasov.

Nakoľko za predložený návrh hlasovali všetci členovia rady školy, rada školy konštatuje, že uznesenie je platné.

§ 2. ods. 1 d

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 401 ( k 15.9.2022)

Počet tried: 16

Podrobnejšie informácie:

Zoznam študijných odborov a zameraní v školskom roku 2022/2023

2381 M strojárstvo - študijný odbor zameraný na návrh, modelovanie a výrobu konštrukčných častí prostredníctvom moderných technológií. Súčasťou vzdelávania sú rôzne meracie metódy v strojárstve pomocou ručných meradiel a súradnicového meracieho stroja. Absolvent zvládne základy programovania v programovacom jazyku Python ( Delphi ). Dokáže naprogramovať jednoduchý algoritmus riadenia výrobnej linky prostredníctvom PLC.

2387 M mechatronika - študijný odbor integrujúci strojárstvo, elektrotechniku, elektroniku, automatizáciu a informatiku. Absolvent bude pripravený pre výkon technických, hospodárskych a administratívnych funkcií v oblasti automatizovaných výrobných systémov, ktoré zahŕňajú konštrukciu a modelovanie na PC a tiež pomocou PC riadených technológií získa poznatky z programovania PLC systémov, CNC strojov a robotov, 3D merania, pneumatických a hydraulických zariadení.

3765 M technika a prevádzka dopravy - študijný odbor zameraný na prevádzku cestnej dopravy, konštrukciu cestných vozidiel a moderné technológie v oblasti autoelektroniky a diagnostiky cestných vozidiel. Absolvent odboru bude pripravený vykonávať technické funkcie v oblasti prevádzky a logistiky, diagnostiky a opráv jednotlivých mechanických a elektronických systémov motorových vozidiel.


TriedaPočet žiakov
I.A23
I.B24
I.C27
I.D27
II.A23
II.B24
II.C28
II.D23
III.A22
III.B23
III.C28
III.D25
IV.A28
IV.B25
IV.C24
IV.D27

§ 2. ods. 1 e

Zamestnanci

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP371532,4515
DPP0000
Znížený úväzok702,450
ZPS211,51
Na dohodu300,820

§ 2. ods. 1 f

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov04040
vychovávateľov000
asistentov učiteľa000
    
spolu04040

§ 2. ods. 1 g

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokresné kolokrajské kolonárodné kolomedzinárodné kolo
Silná ruka stredoškolákov2 1. miesto  
Silná ruka stredoškolákov1 2. miesto  
Silná ruka stredoškolákov2  1. miesto 
Olympiáda v ANJ15. miesto   
ZENIT1 2. miesto  
ZENIT1 3. miesto  
Strojárska olympiáda1  2. miesto 
SYGA2  1. miesto 

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Aktivity a prezentácia školy na verejnosti v rámci PK VVZP

Kultúrne podujatia

Festival čítania Prešov číta rád 2022

Medzinárodný deň školských knižníc - Ako máme radi našu školskú knižnicu

Divadelné predstavenie Last wish

Výstava Prázdna stolička

Divadelné predstavenie Kým kohút nezaspieva; Príbehy do kameňa odeté

Súťaže, olympiády, kvízy

FQ test

FINNkvíz

Olympiáda v ANJ - školské kolo; okresné kolo

Finančná olympiáda

Súťaž o najlepšiu esej v ANJ

Olympiáda ľudských práv - školské kolo

Pátracia súťaž o knihách

súťaž Matematický klokan

BritQuiz

Športové súťaže a aktivity

Silná ruka stredoškolákov - školské kolo, okresné kolo, národné kolo

Okresné kolo v bedmintone SŚ

Okresné kolo vo florbale SŠ

Vianočný futbalový turnaj

Okresné kolo v basketbale SŠ

Futbalový turnaj SŠ

Exkurzie, tematické vychádzky

Exkurzia MSV Brno

Tematická vychádzka British Council

Tematická vychádzka Prešov v stredoveku

Tematická vychádzka Židovská synagóga

Exkurzia do knižnice P.O.Hviezdoslava

Exkurzia Štatistický úrad SR

Rôzne

Zbierka pre nevidiacich - Biela Pastelka

Aktivity pri príležitosti Európskeho dňa jazykov

Zbierka Ponožkový október

Prednáška - Finančná gramotnosť

Workshop Rozbehni sa

Kam na vysokú - Roadshow

Projekt Dotyky s poéziou

Aktivity v rámci Týždňa vedy a techniky

Mikuláš na škole; vianočné hody

Prednáška - Pred štarom na vysokú školu

Prednáška - Škola podnikania

Enviromentálny workshop

Prieskum Prevencia konzumácie energetických nápojov

Prednáška RoadTrip 2023

Prednáška Prevencia v sociálnej interakcii, intolerancia a predsudky

Študentská kvapka krvi

Aktivity v rámci Dňa Zeme

Organizácia a realizácia DOD v našej škole

Dobrovoľnícky festival Milujem svoje mesto

Realizácia prípravných kurzov zo SJL, MAT pre žiakov 9. ročníka ZŠ

Aktivity a prezentácia školy na verejnosti v rámci PK OSaEP

Súťaže:

Ukáž svoju predstavivosť - I

Logická mechanika

Najlepšia prezentácia strojárskej technológie

Tvorba VP v CAM programe 1

Súťaž v programovaní CNC strojov

SOČ - školské kolo, krajské kolo

ZENIT - školské kolo, krajské kolo

Šachový turnaj

Strojár inovátor

Strojárska olympiáda

Exkurzie:

TU FVT v Prešove

Ingmetal v Prešove

Rôzne:

Organizácia a realizácia virtuálneho DOD v našej škole

Trh odborného vzdelávania - projektovo-prezentačný týždeň

Týždeň životného prostredia v rámci projektu Učitelia SPŠ strojníckej v Prešove inovujú

Aktivity a prezentácia školy na verejnosti v rámci PK ODaEPaI

Súťaže, olympiády:

iBobor - celoslovenská súťaž

Olympiáda kritického myslenia

Python Cup - školské kolo (organizátor Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave)

Stredoškolská odborná činnosť - SOČ - školské kolo

Syga 2023

Rôzne:

Organizácia a realizácia virtuálneho DOD v našej škole

Trh odborného vzdelávania - projektovo-prezentačný týždeň

Týždeň životného prostredia v rámci projektu Učitelia SPŠ strojníckej v Prešove inovujú

§ 2. ods. 1 h

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé

• Úspešný projekt vyhlásený MŠVVaŠ SR s názvom Učitelia SPŠ strojníckej v Prešove inovujú

• V rámci programu Erasmus+ boli v tomto školskom roku zrealizované tieto mobility:

Štruktúrovaný kurz na Tenerife - september 2022, žiacka stáž v Španielsku - september 2022, structured educational visit na Islande - október 2022, jobshadowing v Českej republike - november 2022, jobshadowing vo Švédsku - február 2023, žiacka stáž v Plzni (ČR) - marec 2023, jobshadowing vo Fínsku - apríl 2023, jobshadowing vo Francúzsku - marec 2023, jobshadowing v Nemecku - jún 2023

• V rámci programu Erasmus+ ukončenie projektu: Erasmus + 2020-1-SK01-KA101-077818 - Smerovať k Európe, učiť sa a zlepšovať

• V rámci programu Erasmus+ ukončenie akreditovaného projektu: Erasmus + 2021-1-SK01-KA121-VET-000005924

• Aktuálny projekt: Erasmus+ 2022-1-SK01-KA121-VET-000053906 - žiadosť o predĺženie projektu

• Zostávajúce aktivity v rámci Erasmus+ kurzy: Írsko - august 2023, Praha - september 2023, Belgicko - november 2023

• Nový akreditovaný projekt: Erasmus+ 2023-1-SK01-KA121-VET-000124369 - schválený od 1. 6. 2023

• Aktivity: žiacke stáže - Španielsko - september 2023, Plzeň - november 2023, marec/apríl 2024, job shadowing (1-2x), kurzy (1-2x)

• Debarierizácia SPŠ strojníckej, Duklianska 1, Prešov“ - rozbehnuté, príprava projektovej dokumentácie (automatické vstupné dvere - 2x, šikmá schodisková plošina - 3x, výťah v laboratórnej časti - 1x)

• „Digitálny príspevok pre žiakov SR“ - schválené, prebehla publicita, zmluva podpísaná, žiaci z cieľových skupín sa zaregistrovali na nákup zariadenia (notebook…)

• „Zmiernenie dopadu pandémie ochorenia COVID-19 na vzdelávací proces v stredných školách vrátane zlepšenia dostupnosti vzdelávania“ - edIT - schválené, SELFIE urobené, objednávka na notebooky pre učiteľov zaslaná

• „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry Strednej priemyselnej školy strojníckej, Duklianska 1, Prešov“ - IROP - schválený, stavba (ELI, strechy, sociálne zariadenia, zdravotechnika a vzduchotechnika) + nákup MTZ (zváracia technika, plazmové rezacie zariadenie, technologické pracoviská pre elektrotechnické meranie, výukové systémy pre elektroinštaláciu, testery a merače)

• „Aktualizačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov SPŠ strojníckej, Duklianska 1, Prešov“ - schválené, Plán obnovy, ukončené

• „Podpora pomáhajúcich profesií 3“ - rozbehnuté, požiadali sme o podporu v pozíciách školský psychológ a školský digitálny koordinátor

§ 2. ods. 1 i

Výsledky inšpekčnej činnosti

V školskom roku 2022/2023 sa na našej škole neuskutočnila komplexná, ani iná tematická inšpekcia.

§ 2. ods. 1 j

Materiálno-technické podmienky

Teoretické vyučovanie:

• vyučuje sa v klasických učebniach, ktoré sú vybavené dataprojektormi; učebne prešli inováciou, kde bol zakúpený nový nábytok a tabule,

• máme učebňu fyziky s tabletmi, jazykovú učebňu a špeciálne multimediálne učebne,

• vyučovanie sa realizuje aj v odborných učebniach a laboratóriách, ktoré sú vybavené didaktickou technikou a učebnými pomôckami slúžiacimi na vyučovanie odborných predmetov:

- G1, G2, G3, G4, G5 (počítačové učebne)

- jazyková učebňa

- laboratórium fyziky

- laboratórium automatizácie

- laboratórium autoelektroniky

- laboratórium elektroinštalácií a dátových sietí

- laboratórium elektrotechniky a elektroniky

- laboratórium kontroly a merania

- laboratórium automatizovaných systémov

- laboratórium robotiky

• telovýchovné priestory - tvoria veľká a malá telocvičňa, bazén, posilňovňa, vonkajšie ihrisko s umelou trávou a vonkajšie futbalové ihrisko medzinárodných rozmerov.

Praktické vyučovanie:

• prebieha v dielenských priestoroch:

- brusiareň

- sústruženie

- CNC stroje

- diagnostická dielňa I.

- diagnostická dielňa II.

- učebňa CNC programovania

- frézovanie

- motory, podvozky a pneuservis

- kovanie

- ručné spracovanie strojov

- zvarovňa

- CNC centrum

Všetky pracoviská školy vybavené PC sú zapojené do lokálnej siete školy, ktorá je trvale pripojená na internet.

V školskom roku 2022 - 2023 sa zrealizovali v školských dielňach aj v učebniach pre odborné a teoretické vyučovanie viaceré inovácie a moderné rekonštrukcie, a to prostredníctvom prostriedkov získaných z nášho zapojenia sa do európskych projektov a z finančnej podpory zriaďovateľa PSK:

• 3D simulátor a meracie zariadenie

• výukové pracoviská pre elektrotechnické merania pre žiakov (7 ks) a učiteľa (1 ks)a príslušný softvér (10 ks)

• trenažér virtuálneho zvárania a plazmové rezacie zariadenie

• učebné pomôcky pre študijný odbor MEC - CNC frézovačka na plošné spoje, riadiaci softvér, sada nástrojov, HEPA filter, priemyselný vysávač, napájací zdroj

• učebné pomôcky pre predmet Programovanie - programovateľné roboty Edbot (2 ks) a DOBOT (2 ks), jednodoskové počítače BBC (20 ks)

• základy pneumatických obvodov (4 ks), sada pneumatických súčiastok (4 ks), vymeniteľné masky k panelom (4 ks), ohýbačka (2 ks), sada súčiastok k ohýbačke (2 ks), laboratórny elektro stôl (4 ks), panel s prístrojmi (4 ks)

• PC pre vyučovanie predmetu Robotika (15 ks)

• prebieha rekonštrukcia elektroinštalácie, striech a sociálnych zariadení.

§ 2. ods. 1 k

Úspechy a nedostatky

SILNÉ STRÁNKY

- výhodná poloha školy v meste (centrum mesta, v blízkosti zastávok MHD a SAD);

- vyučovanie v študijných odboroch, po ktorých je v dnešnej dobe dopyt;

- rozsiahle a zrekonštruované priestory školy;

- výborné priestorové podmienky pre prácu učiteľov;

- modernizácia kabinetov, ich napojenie na internet a ASC agendu;

- špičková vybavenosť učební výpočtovej techniky, učební grafických systémov, laboratórií, multimediálnych učební, tabletovej

učebne, učební na výučbu odborných predmetov; nadštandardne vybavené školské dielne;

- zapojenosť do projektov z ESF a medzinárodných projektov;

- pedagogická spôsobilosť a kvalifikovanosť učiteľov;

- počítačová gramotnosť vyučujúcich;

- priebežné vzdelávanie pedagógov;

- špičkové vybavenie telovýchovných priestorov (veľká a malá telocvičňa, posilňovňa, bazén, ihrisko s umelou trávou, ihrisko

medzinárodných rozmerov);

- široká ponuka mimoškolských aktivít pre žiakov;

- široký výber záujmových krúžkov;

- možnosť získania certifikátu o elektrotechnickej spôsobilosti pre žiakov v študijnom odbore technika a prevádzka dopravy a mechatronika;

- veľmi dobrá spolupráca so strojárskymi, dopravnými a mechatronickými firmami v regióne;

- reprezentácia školy v mnohých súťažiach a olympiádach (olympiáda z cudzieho jazyka, biblická olympiáda, matematický

klokan, iBobor, športové súťaže, odborné predmety - SOČ, ZENIT, Majstrovstvá SR v programovaní CNC strojov, strojárska olympiáda, Syga);

- organizácia kultúrnych a spoločenských podujatí ;

- možnosť trávenia voľného času v tzv. oddychových zónach s internetom s prístupom pre každého žiaka, v knižnici a vo

vestibule s bufetom;

- možnosť získania ISIC a ITIC karty s množstvom zliav pre žiakov a pedagogických zamestnancov;

- spolupráca školy so základnými školami v regióne a vysokými školami v meste;

- prepracovaný systém kontroly;

- vlastná web stránka pravidelne aktualizovaná;

- spolupráca s CPP v PO pri prevenčných aktivitách;

- škola s dlhoročnou tradíciou;

- účinný informačný systém;

- dobré vzťahy v rámci pedagogického zboru (klíma školy);

- podpora tvorivosti žiakov a netradičné formy vyučovania;

- spolupráca s rodičmi.

SLABÉ STRÁNKY

- vysoké náklady na prevádzku školy;

- migrácia žiakov do iných škôl v meste (technického zamerania);

- nedostatočná propagácia školy z dôvodu nedostatku financií;

- nedostatočný počet sponzorov;

- absencia učebníc na vyučovanie jednotlivých predmetov.

PRÍLEŽITOSTI

- zapájať žiakov do rôznych prezentácií v regióne (Burza informácií, Deň PSK, DOD, SOČ, ZENIT,...);

- zmena obsahu vyučovania - inovácia školského vzdelávacieho programu (v súvislosti s potrebami zamestnávateľov);

- v súlade s potrebami regiónu - zvýšenie záujmu o spoluprácu s kariérovým poradenstvom, organizovanie stretnutí s ÚPSVaR

a ďalšie nadväzovanie kontaktov s firmami;

- využívanie ďalších možností štrukturálnych fondov a grantov rôznych nadácií;

- práca s talentovanými žiakmi (formou záujmových krúžkov).

OHROZENIA

- neustály demografický pokles populácie;

- zlé ekonomické postavenie nášho regiónu v rámci Slovenska;

- byrokracia v školstve (hlavne papierová);

- nárast patologických javov a sociálnych problémov (problémoví žiaci);

- nízky status učiteľa na verejnosti (morálny status);

- konkurencia v regióne (príbuzné študijné odbory);

- neatraktívnosť učiteľského povolania (morálny status, finančné hľadisko).

§ 2. ods. 4 a

ŠVVP na SŠ


P.č.Meno a priezvisko žiakaTriedaDruh zdravotného znevýhodnenia
1. MJI.AVPU2, VPU3
2.MII.AVPU2, VPU4
3.KKI.BVPU1, VPU3, PAP
4. DFI.DVPU2, VPU3
5. TPII.BVPU1, VPU2, VPU3, VPU4
6.AKKII.BVPU2, VPU3
7.LVII.BVPU2, VPU3
8.MHII.CVPU2, VPU3
9. OMII.CVPU2, VPU3
10.SSII.DVPU1, VPU2, VPU4
11.VMKIII.AVPU1, VPU2, VPU3
12.FKIII.BVPU3
13.TKIII.BVPU3
14.OMIII.BVPU2, VPU3
15.MWIII.CVPU2, VPU3
16.LPIII.CVPU2, VPU3
17.MBIII.DVPU2, VPU3
18.III.DVPU2, VPU3
19.JDŽIII.DVPU3
20.DZIV.BVPU1, VPU2, VPU3, VPU4
21.PMIV.CVPU2, VPU3
22.SSŠIV.DVPU2, VPU3, PAP

§ 2. ods. 4 b

Prijatí žiaci

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet: 201/ počet dievčat:8

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet:8 / počet dievčat:0

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet:169/ počet dievčat:6

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2023: súčet :100/ počet dievčat:6

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2023 : súčet: 100 / počet dievčat:6

§ 2. ods. 4 e

Odbory

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
I.A2381 M strojárstvo 
I.B2381 M strojárstvo 
I.C2387 M mechatronika 
I.D3765 M technika a prevádzka dopravy 
II.A2381 M strojárstvo 
II.B2381 M strojárstvo 
II.C2387 M mechatronika 
II.D3765 M technika a prevádzka dopravy 
III.A2381 M strojárstvo 
III.B2381 M strojárstvo 
III.C2387 M mechatronika 
III.D3765 M technika a prevádzka dopravy 
IV.A2381 M strojárstvo 
IV.B2381 M strojárstvo 
IV.C2387 M mechatronika 
IV.D3765 M technika a prevádzka dopravy 

§ 2. ods. 4 f

Klasifikácia tried

Trieda3DTADKALEANJAPIAPIpAUEAUTATECDOCEDCDOpCEVCAECCA
I.A   2,04           
I.B   2,21           
I.C   1,81           
I.D   2,19           
II.A   2,092,26          
II.B   1,881,92          
II.C   1,961,79          
II.D   2,39     2,61  2,35  
III.A   2,452,2  2,4       
III.B   2,652,26  2,7       
III.C   2,291,39          
III.D   2,33     2,58  2,58  
IV.A   2,14   1,57       
IV.B   2,4   2,24       
IV.C   2,291          
IV.D   3,07  3     3,37  

TriedaCCWCEECSNCSTDEJDMVDPMEKCEKOEKOpEEPELEELEcETSELM
I.A    1,35          
I.B    1,92          
I.C    1,37          
I.D    1,41          
II.A              1,61
II.B              1,25
II.C  1,61        1,96   
II.D   2,22       2,04  2,09
III.A               
III.B               
III.C          1,862   
III.D 1,17 1,79 1,21     1,67   
IV.A        2,39      
IV.B        2,72      
IV.C        2,17 1,71  2,83 
IV.D     2,523,07 2,7    2,78 

TriedaELKEMWETV/NBVETVFYZFYZpGRSGRSpINFKOCKOCpKOMKAJKAJpLGG
I.A    2,43 1,57 1,91      
I.B    2,63 1,42 1,79      
I.C2,15   2,37 1,41 1,52      
I.D    2,52   1,7      
II.A    2,57 1,48  2,39     
II.B    1,88 1,38  1,25     
II.C2,25   1,75 1,07        
II.D 2,87  2,09 1,61        
III.A      2  2,4 1,72,85  
III.B      1,48  1,83 1,652,74  
III.C            2,57  
III.D 2,25    1,96     2,38  
IV.A      1,82  1,82 1,291,86  
IV.B      1,56  2,48 1,682,52  
IV.C      1,08     2  
IV.D            3,26  

TriedaMATMECMEZMNKMNKcMEDNBENBGNBKOBNPČOZPRAPITPCMPG3
I.A2,432,13       1,04 1,39   
I.B2,672,46       1 1,54   
I.C2,152,44       1 1,11   
I.D2,632,52       1 1,48   
II.A2,872,65 2,65     1,09 1,61   
II.B2,082,38 1,88     1,33 1,71   
II.C2,321,79 1,89     1,14 1,29  2,21
II.D2,52    1,87   1 1,39   
III.A2,8        1 1,1 1,4 
III.B2,74        1,22 1,3 2,17 
III.C2,43  1,46     1,07 11,36 2,32
III.D2,75        1,21 1,08   
IV.A2,75          1,18 1,61 
IV.B2,8          1,08 1,56 
IV.C2,08  1,67       1,042,67  
IV.D3          1,19   

TriedaPMPPRHROBSJLSPRSAUSTCSTTSTNSTNcSRLTCKTCKcTEJTGC
I.A   2,391  2,17   1,7   
I.B   2,211  1,83   1,79   
I.C   2,191   1,52  1,96   
I.D   2,521,07  2,63   2,11   
II.A   2,741,09 2,742,96      3,13
II.B   2,51 1,962,17      1,79
II.C 1,21 2,181   2,07      
II.D   3,041  2,43       
III.A   2,651 2,62,45      2,1
III.B   2,651 2,32,13      2,09
III.C 1,79 2,251   2,25      
III.D   1,881        1,25 
IV.A   2,51,11 2,142      2,11
IV.B   2,881 2,482,24      2
IV.C   2,081   1,96      
IV.D2,81  31,19          

TriedaTSVTČOZTHFUCTZAEZTD
I.A1     
I.B1     
I.C1     
I.D1   2,41 
II.A1   3 
II.B1   2,46 
II.C1     
II.D1     
III.A1,05     
III.B1     
III.C1     
III.D1     
IV.A1     
IV.B1     
IV.C1     
IV.D1     

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
I.A23761000000
I.B24612600000
I.C27813600000
I.D27571500010
II.A23151610010
II.B2489700000
II.C281010800000
II.D23281300000
III.A20361100000
III.B23371210000
III.C285131000000
III.D24391201000
IV.A28791200300
IV.B25181600000
IV.C244101000000
IV.D27032130120

§ 2. ods. 4 g

Úspešnosť školy pri príprave žiakov

VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM

• Pre vysokoškolské štúdium sa rozhodlo 51% žiakov 4. ročníka, čo je o 12% menej ako v minulom školskom roku.

• Rozhodnutie pokračovať v štúdiu na VŠ bolo najviac zastúpené v št. odbore MEC (67%) a strojárstvo (54%) , v št. odbore TPD (30%).

• Premenné, ktoré môžu konečný výsledok skresliť:

1/ Niektoré VŠ majú otvorenú možnosť na podávanie prihlášok aj v mesiacoch jún - august a žiaci sa tak prihlasujú dodatočne, kedy už my ako škola túto informáciu nemáme.

2/ Niektorí žiaci sú prijatí na VŠ štúdium, ale v priebehu letných prázdnin si nájdu prácu a v septembri už na vysokoškolské štúdium nenastúpia.

Najviac preferované VŠ v tomto školskom roku boli:

- v študijnom odbore strojárstvo:

• VŠ technického zamerania - 86% žiakov - z nich prevládali:

o najviac: TUKE - Strojnícka FA, po nej prevažne FVT PO, potom UNIZA- Strojnícka FA

Objavili sa aj:

o TUKE - FMMR, FBERG, STU Bratislava - Strojnícka FA

• VŠ humanitného zamerania - 14% žiakov - z nich prevládali:

o UNIPO - Fa športu, FA zdravotníckych odborov, FA manažmentu, ekonomiky a obchodu, UMB - Ekonomická FA

- v študijnom odbore technika a prevádzka dopravy:

• VŠ technického zamerania - 75% žiakov - z nich prevládali:

o najviac: TUKE - FVT PO,

Objavili sa aj:

o STU Bratislava

• VŠ humanitného zamerania - 25% žiakov - z nich prevládali:

o PU - Fa športu, UK BA -Filozofická FA

- v študijnom odbore mechatronika:

• VŠ technického zamerania - 87% žiakov - z nich prevládali:

o najviac: TUKE - FEI, STU FEI, potom TUKE Strojnícka FA, FVT PO

Objavili sa aj:

o STU Bratislava - FA informatiky a informačných technológií, UNIZA - FA riadenia a informatiky, SPU Nitra- Technická FA, VUT Brno - FSI

• VŠ humanitného zamerania - 13% žiakov - z nich prevládali:

o UNIPO - FA humanitných a prírodných vied, FA manažmentu, ekonomiky a obchodu

§ 2. ods. 4 h

Uplatnenie žiakov

PREHĽAD O BUDÚCOM ZAMESTNANÍ ŽIAKOV

• Približne 49% žiakov 4. ročníka sa rozhodlo pre vstup na trh práce bezprostredne po ukončení stredoškolského štúdia, čo je cca o 12% viac ako v minulom školskom roku.

• Podľa zaznamenaných údajov získaných od žiakov 4. ročníka 42% žiakov už malo zabezpečené zamestnanie hneď po ukončení stredoškolského štúdia, 58% žiakov ešte zamestnanie zabezpečené nemalo, resp. mali zabezpečené prechodné krátkodobé brigády.

o Tí, ktorí zabezpečené zamestnanie už mali, zostávajú pracovať vo svojom študijnom odbore takto: zo št. odboru STR (30%), TPD (11%), MEC (37%).

o Ostatní mali zabezpečenú prácu mimo študijného odboru - najčastejšie oblasť stavebníctva a služieb, a to najmä v zahraničí (21%).

§ 2. ods. 5 a

Finančné a hmotné zabezpečenie

K o m e n t á r k výkazu správy o hospodárení za rok 2022

Upravený rozpočet v roku 2022 za normatívne bežné výdavky bol vo výške 1 386 429 €.

Pri priemernom evidenčnom prepočítanom počte zamestnancov 50,7 boli vyplatené:

- mzdy 843 229 €

- odvody do poisťovní vo výške 312 348 €

- tovary a služby 230 836 €

- nenormatívne zdroje celkom 33 313 €, z ktorých bolo vyplatené :

- bežné transfery - odchodné 3 328 €

- za mimoriadne výsledky žiakov 1 400 €

- vzdel. poukazy - mzdy a odvody 3 024 €

- vzdel. poukazy - nákup UP 6 640 €

- príspevok na učebnice 4 521 €

- príspevok na LK 14 400 €

- prostriedky z rozpočtu VUC v celkovej výške 24 490 €, ktoré pozostávajú:

- z vyčerpaných KV - nákup osobného motorového vozidla 17 990 €

- zdroj 41 - BV (spolufin. ESF, VO, príspevok na šport. čin.) 6 500 €

- príspevky a dary vo výške 98 €

Zdroje financovania v roku 2022 c e l k o m boli vo výške 1 444 330 €.

§ 2. ods. 5 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
3D konštrukcia strojov26 Ing. JM
Aktivity s mládežou v kultúre21 Mgr. AM
Cyklistický krúžok7 Mgr. IL
Čitateľský krúžok9 PhDr. EA
Diagnostický krúžok33 Ing. MM
DofE11 Mgr. ML PhD.
Finančná gramotnosť31 Mgr. DB
Florbal29 Mgr. IL
Futbal I.24 PaedDr.RM
Futbal II.27 PaedDr. RM
Koncipovanie a tvorba projektov14 Ing. HĎ
Mysli 3D - modeluj 3D15 Ing. AJ
Píš 10 prstami10 Ing. ER
Praktická angličtina8 Mgr.ĽM
Projekt - ako na to?6 Ing. JH
Projekty - tvorba, prezentácia12 Ing. MK
Rozvíjanie jazykových zručností v ANJ9 Mgr. PM
Tvorba a obhajoba projektov15 Ing. MP

Záver

Vypracoval: RNDr. Hedviga Rusinková

V Prešove, 18. septembra 2023

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 27. septembra 2023

Vyjadrenie rady školy

Rada školy pri SPŠ strojníckej, Duklianska 1, Prešov dňa 03.10.2023 posúdila a odporúča zriaďovateľovi školy PSK, Odbor školstva v Prešove schváliť predkladanú Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2022/2023.

Ing. Peter Onderko

predseda RŠ

Schválenie zriaďovateľom školy

Odbor školstva Prešovského samosprávneho kraja schválil Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2022/2023 podanú Strednou priemyselnou školou strojníckou, Duklianska 1, Prešov.

PaedDr. Ján Furman

vedúci Odboru školstva ÚPSK