• 2381 M strojárstvo

    •  

     Dĺžka vzdelávania a prípravy: 4 roky

     Odbor je určený: absolventom základných škôl

     Podmienky na prijatie do odboru: 

     • úspešné ukončenie základnej školy 9.ročníkom
     • zdravotná spôsobilosť
     • úspešné zvládnutie prijímacej skúšky

     Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: maturitná skúška

     Doklad o dosiahnutom vzdelaní: maturitné vysvedčenie

     Stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie            SKKR/EKR:  4

     Pracovné uplatnenie absolventa: úspešným ukončením štúdia maturitnou skúškou sa môže absolvent uplatniť ako pracovník v oblasti konštrukcie a technológie, CAD konštruktér, CNC programátor, programátor 3D tlačiarní, obsluha CNC strojov, obsluha konvenčných obrábacích strojov, kontrolór (kvalitár), riadiaci pracovník (majster, supervízor) v podnikoch so strojárskym zameraním, špecialista predaja strojárskych produktov a strojných zariadení, technik v oblasti pneumatických a hydraulických mechanizmov, strojársky technik automatizácie, mechatronik (pri montáži, nastavovaní, opravách a údržbe automatizovaných výrobných liniek, systémov a zariadení, priemyselných robotov, dopravných zariadení a iných automatizačných či strojných zariadení), montážny pracovník (operátor) v strojárskej výrobe na pracovnom trhu v SR, ale aj v rámci EÚ.

     Nadväzná odborná príprava: vysokoškolské štúdium

     Charakteristika odboru: študijný odbor zameraný na automatizáciu strojárskej výroby – projektovanie, výrobu a meranie pomocou počítača v súlade s platnými technickými normami.  Absolvent zvládne CAD software na návrh, výpočet, modelovanie i tvorbu výkresovej dokumentácie; software na dielenské a CAM programovanie výroby súčiastok číslicovo riadeným  strojom; CAT software na 3D kontrolu a meranie súčiastok súradnicovým meracím strojom i rôzne meracie metódy pomocou ručných meradiel. Pozná pneumatické a hydraulické mechanizmy, 3D tlač.

     Absolvent zvládne základy programovania v programovacom jazyku Python (Delphi), dokáže naprogramovať jednoduchý algoritmus riadenia výrobnej linky prostredníctvom PLC, ovláda základy programovania robotov, robotického ramena a robotickej stavebnice. Absolvent je pripravený na pozíciu v stredných technicko-hospodárskych oddeleniach v strojárskych podnikoch, schopných samostatne vykonávať práce konštrukčného, technologického, prevádzkového, riadiaceho charakteru v závislosti od absolvovaného odborného zamerania. Okrem uvedených uplatnení pripravuje študijný odbor na štúdium na vysokých školách technického zamerania. Súčasťou vzdelávania je aj prax v školských dielňach a vo vybraných strojárskych firmách.

      

     Kvalifikačný štandard:

     A/ Požadované vedomosti:

     • charakterizovať základy mechaniky, technológie a konštrukcie, technického kreslenia,
     • orientovať sa v odbornej terminológii, v technických predpisoch a normách, vyžívať ich pri tvorbe technickej dokumentácie,
     • popísať technické zobrazovanie strojových súčiastok a konštrukčných celkov, prvky pneumatických a hydraulických mechanizmov, vysvetliť ich funkciu a princíp činnosti,
     • poznať schematické značky a schémy pneumatických a hydraulických obvodov,
     • popísať strojové súčiastky, mechanizmy a stroje,
     • vedieť využívať základné oblasti náuky o materiáloch, druhy používaných materiálov v strojárstve a jednotlivé spôsoby tepelného a chemicko – tepelného spracovania,
     • vedieť základné spôsoby trieskového obrábania konvenčnými a nekonvenčnými spôsobmi,
     • popísať základné spôsoby vytvorenia nerozoberateľných spojov,
     • vedieť popísať postupy zlievarenstva a tvárnenia,
     • charakterizovať metódy a spôsob tlačenia na 3D tlačiarňach,
     • ovládať odbornú terminológiu kontroly a merania
     • charakterizovať mechanizáciu a automatizáciu strojárskej výroby,
     •  charakterizovať základné veličiny elektrostatického, elektrického a magnetické poľa,
     •  vysvetliť princíp činnosti snímačov elektrických a neelektrických veličín,
     •  vysvetliť princíp činnosti elektrických a elektropneumatických akčných členov,
     •  vysvetliť činnosť jednotlivých logických systémov,
     •  vysvetliť princíp činnosti a použitie PLC systémov,
     •  poznať základné pojmy z oblasti robotiky,
     •  popísať základné systémy a komponenty potrebné pre zostavenie robota,
     •  analyzovať problém, navrhnúť algoritmus riešenia problému, zapísať algoritmus v    zrozumiteľnej formálnej podobe, overiť správnosť algoritmu,
     • definovať riziká a hrozby v digitálnom prostredí,
     • charakterizovať základy programovania v príslušnom programovacom jazyku,
     • porozumieť autentickým hovoreným prejavom a písaným textom a komunikovať v jednom cudzom jazyku – anglickom jazyku - minimálne na úrovni B1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyk.

      

     B/ Požadované zručnosti

     • aplikovať technické zobrazovanie strojových súčiastok a konštrukčných celkov s použitím aktuálne platných noriem prostredníctvom CAD systému,
     • aplikovať technické normy pri vypracovaní technickej dokumentácie, vytvoriť technickú dokumentáciu pre súčiastku a konštrukčný celok,
     • riešiť technické výpočty pre návrh strojových súčiastok,
     • vytvoriť jednoduché obvody pneumatických mechanizmov a simulovať ich činnosť,
     • čítať schémy pneumatických obvodov,
     • zapojiť reálne pneumatické prvky a vytvoriť funkčné pneumatické obvody,
     • vytvoriť jednoduché obvody hydraulických mechanizmov a analyzovať ich činnosť,
     • vykonať technologický výpočet pre návrh rozmerov polotovaru,
     • zadať rezné podmienky pre obrábanie pomocou strojníckych tabuliek,
     • vytvoriť podrobný kreslený a písaný výrobný postup zadanej súčiastky,
     • vytvoriť program pre CNC obrábanie,
     • vytvoriť model a program pre 3D tlač, tlačiť na 3D tlačiarni,
     • identifikovať strojové súčiastky, zvoliť najefektívnejší pracovný postup pri pracovných operáciách, navrhnúť spôsob výroby súčiastok,
     • aplikovať základné spôsoby ručného a strojného opracovania materiálu,
     • vytvoriť rozoberateľné a nerozoberateľné spoje,
     • obsluhovať konvenčné stroje a pracovať podľa technickej dokumentácie,
     • programovať a pracovať na CNC strojoch,
     • manipulovať s materiálom tak, aby nepoškodzoval životné prostredie,
     • navrhnúť metódu merania pre dosahovanie presných výsledkov jednotlivých meraní,
     • pracovať s meradlami určenými na meranie rozmerov, uhlov, tvarov, na kontrolu akosti povrchu a vlastností materiálu,
     • pracovať v pracovnom prostredí meracieho programu Calypso,
     • pracovať s 3D súradnicovým meracím prístrojom,
     • aplikovať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a ochrany životného prostredia v procese strojárskej výroby,
     • ovládať anglický jazyk v hovorenej a písomnej podobe na úrovni B1až B2,
     • riešiť obvody jednosmerného a striedavého prúdu, zapájať elektrické obvody, merať základné elektrické veličiny,
     • vytvoriť a editovať aplikačné programy pre logické obvody a odstraňovať v nich chyby,
     • programovať a diagnostikovať činnosť zariadení ovládaných pomocou PLC,
     • riadiť a regulovať činnosť mechatronického systému,
     • vytvárať programy na ovládanie robotov a robotického ramena,
     • riešiť komplexné úlohy s využitím robotických zariadení,
     • analyzovať, porovnať a zhodnotiť zdroje údajov, informácií a digitálneho obsahu,
     • aplikovať pravidlá konštrukcie programovacieho jazyka na zostavenie postupnosti príkazov,
     • používať nástroje programovacieho jazyka na algoritmické riešenie problémov a interpretáciu zvoleného riešenia,
     • zaznamenať postup riešenia problému pomocou zvoleného programu,
     • overiť správnosť riešenia problému - odladiť navrhnuté programové riešenie.

      

     C/ Kompetencie

     • schopnosť vlastného vzdelávania,
     • tvorivosť a kreatívny prístup k práci,
     • schopnosť analyzovať a riešiť problémy,
     • kultivovane prezentovať a obhajovať vlastnú tvorbu a využívať rôzne formy prezentácie,
     • schopnosť komunikovať s ľuďmi,
     • schopnosť logicky a kriticky myslieť,
     • samostatnosť, predstavivosť a praktické myslenie,
     • schopnosť pracovať s informáciami a identifikovať a riešiť problémy v cieľovom jazyku, t.j. v anglickom jazyku,
     • prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným konfliktom, nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým,
     • zvoliť a používať vhodné digitálne technológie a nástroje na komunikáciu.