• O projekte

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Excepturi perferendis magnam ea necessitatibus, officiis voluptas 
   • O projekte

   • Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry
    Strednej priemyselnej školy strojníckej, Duklianska 1, Prešov

     

    Základné údaje projektu:

    Názov projektu: Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry Strednej priemyselnej školy strojníckej, Duklianska 1, Prešov

    Kód projektu:  302021BPC1

    Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

    Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

    Prioritná os: 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

    Konkrétny cieľ: 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

    Prijímateľ: Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov

    Miesto realizácie projektu: Mesto Prešov, Okres Prešov, Prešovský samosprávny kraj, Slovensko

    Celkové oprávnené výdavky projektu: 2 837 753.76 €

    Maximálna výška nenávratného finančného príspevku: 2 695 866.07 €

    Začiatok projektu: 10/2022

    Ukončenie projektu: 10/2023

    Stručný popis projektu:

    Hlavným cieľom projektu pod názvom „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry Strednej priemyselnej školy strojníckej, Duklianska 1, Prešov“ je zlepšenie materiálno-technického vybavenia a zlepšenie priestorových podmienok SPŠ s cieľom zvýšenia kvality odborného vzdelávania a prípravy, praktických zručností žiakov a zvýšenie kvality poskytovaného celoživotného vzdelávania pre potreby trhu práce.

    Hlavné oprávnené aktivity projektu sú nasledovné:

     

    HA 1: Modernizácia materiálno-technického vybavenia (typ akt.a)

    HA 2: Stavebné úpravy a rekonštrukcia budovy SPŠ strojníckej, Duklianska 1, Prešov (typ akt. c)

    zamerané na: 

    Rekonštrukcia elektroinštalácie školy

    Rekonštrukcia striech objektov

    Modernizácia sociálnych zariadení s bezbariérovým prístupom

    Projekt s názvom „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry Strednej priemyselnej školy strojníckej, Duklianska 1, Prešov“ je v súlade so stratégiou IROP, prioritná os 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, a realizácia projektu v rámci investičnej priority 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry smeruje k rozvoju takej oblasti, ktorá podmieňuje kvalitu života a konkurencieschopnosť územia a to prostredníctvom zabezpečenia efektívneho a udržateľného poskytovania verejných statkov a služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí.

    Výsledky realizácie projektu: Prostredníctvom daného projektu, ktorého cieľom  je najmä zvýšenie počtu žiakov na praktickom vyučovaní, sa v odborných učebniach zmodernizuje a rozšíri materiálno-technické vybavenie a taktiež sa zrealizujú stavebné úpravy priestorov školy. Tým sa vytvoria podmienky pre zvýšenie kvality vzdelávania, vzdelávacieho prostredia a procesu, a následne sa zvýši úroveň absolventov a zlepší sa ich uplatnenie na trhu práce, resp. v ďalšom štúdiu.

    Zriaďovateľom Strednej priemyselnej školy strojníckej, Duklianska 1, Prešov je Prešovský samosprávny kraj.