• Aktuálne informácie

    • Informácie k SOČ

     • http://www.siov.sk/ - oficiálna stránka súťaže SOČ, prebieha tam elektronické prihlásenie –preštudovať!!!

     •  www.soc.vadium.sk – stránka krajskej komisie SOČ (na tejto adrese návod na vyplnenie elektronickej prihlášky) – preštudovať !!!

      Prihlásenie do súťaže :

     • na adrese : http://www.siov.sk/   v časti Elektronické prihlásenie sa klikne na vytvorenie konta

     • žiak zadá e-mail, ktorý bude slúžiť ako prihlasovacie meno a naň príde vygenerované heslo, ktoré sa po prihlásení dá zmeniť

     • 1 žiak = 1 e-mail = 1 heslo = viac prihlášok do súťaže

     • riadne prihlásenie sa = už mám heslo a chcem sa prihlásiť ( meno : e-mailova adresa, heslo : príde na e-mail )

     • po prihlásení sa zadáva nová prihláška, ktorá sa skladá z 3 častí – dôkladne vyplniť!!!

     I. časť : ( údaje o sebe a o škole )

     1. názov práce ( do odoslania prihlášky možno meniť )

     2. odbor práce

     3. údaje hlavného autora

     4. údaje spoluautorov

     5. kraj, okres a škola

     6. konzultant ( len 1! )

     7. požiadavky na materiálno technické zabezpečenie

     II. časť : ( údaje o práci )

     1. jazykové znalosti ( sú odbory, kde sa dá obhajovať aj v cudzom jazyku )

     2. anotácia práce ( aj v anglickom jazyku ) – napr. resumé

     3. hlavné údaje o práci ( po jej dokončení )

     4. svoje úspechy

      

     III. časť : ( nahratie súboru, súhlas a odovzdanie práce )

     • prácu pripájame ako súbor vo formáte PDF vo veľkosti 32 MB alebo ZIP (prílohy) vo veľkosti 32 MB ( to znamená 2-krát 32 MB celá práca do 64 MB )

     • ikony v Zozname prác : Editovať ( úprava prihlášky ), Zmazať prihlášku, Poslať prihlášku ( POZOR ! – po odoslaní v nej môže meniť údaje len garant )

     Dôležité údaje k práci :

     • na adrese http://www.siov.sk/   Metodická príručka SOČ ( v nej sú komplet informácie o písaní práce )

     1.    rozsah práce

     • nie viac ako 25 strán !!!

     • odporúča sa 15 – 25 strán; menej ako 15 strán, ak ide napr. o výrobok

     • do stránkovania sa počítajú : Titulný list, Obsah, Úvod, Ciele práce, Materiál a metodika práce, Vlastná práca, Výsledky práce, Diskusia, Závery práce, Zhrnutie, Záver, Bibliografia

     • do stránkovania sa nepočítajú : Obal, Čestné vyhlásenie, Poďakovanie, Resumé, Prílohy

     • časť Úvod očíslovať stranou č. 3

     • ak by bolo viac ako 25 strán – dať do príloh ( musia byť číslované )

     2.    štruktúra práce

     • podstatné časti : titulný list (na titulnom liste pod názvom školy musí byť uvedený zriaďovateľ školy!), obal, obsah, úvod, ciele práce, metodika práce, vlastná práca, zhrnutie, resp. výsledky práce, záver, bibliografia, resumé ( 4-5 viet )

     • ostatné časti nie sú povinné

     3.    formálna úprava práce

     • práca napísaná v autorskom pluráli ( t.j. v prvej osobe množného čísla, aj keď je autor iba jeden )

     • dodržanie predpísaného písma ( Times New Roman CE 12 ), väčšie alebo zvýraznené písmo sa používa iba na označenie jednotlivých častí alebo kapitol

     • latinské názvy by mali byť písané kurzívou

     • riadkovanie 1,5

     • zarovnanie práce – okraja strán – hore a dole 2,5 cm, vľavo 3,5 cm a vpravo 2,5 cm

     • citovanie zdrojov v práci ( presné citovanie s odkazom na použitú literatúru )

     • číslovanie strán

     • práca má byť pravopisne a terminologicky správna

     4.    samostatná originálna práca

     • práca je napísaná dotyčným žiakom/žiakmi

     • čestné vyhlásenie – autor pracoval samostatne v súlade s etickými normami

     • rešpektuje autorský zákon – citáciou uvedie všetky využité informácie v práci ( meno a rok ), každá citácia musí mať svoj bibliografický odkaz

     • citácia aj obrázkov, grafov, tabuliek a schém (3 možnosti citovania)

     Obhajoba :

     • zálohovaná prezentácia ( na viac USB kľúčoch )

     • pozor na odborné vyjadrovanie

     • trvanie obhajoby – 7 min + 8 min diskusia k práci; pri veľkom počte prác sa tento čas môže aj skrátiť

     • na krajské kolo doniesť 1 tlačené verziu práce, zviazať ju pomocou nasúvacích líšt alebo hrebeňovkou, POZOR – neviazať prácu s prihláškou, ktorú garant vytlačí po odoslaní práce, len ju priložiť k práci

     • postupujúcemu do celoslovenského kola sa tlačená verzia práce nevráti späť