• 2381 M strojárstvo

      • Študijný odbor zameraný na návrh, modelovanie a výrobu konštrukčných častí prostredníctvom moderných technológií.

       

      • Súčasťou vzdelávania sú rôzne meracie metódy v strojárstve pomocou ručných meradiel a súradnicového meracieho stroja. Absolvent zvládne základy programovania v programovacom jazyku Python ( Delphi ). ​​​​​​​Dokáže naprogramovať jednoduchý algoritmus riadenia výrobnej linky prostredníctvom PLC.