• Prípravné kurzy na prijímacie skúšky na našu školu 

   Pre koho je prípravný kurz určený? 
   Pre všetkých, ktorí majú záujem si poslať prihlášku na niektorý z našich študijných odborov:

   • 2381M strojárstvo
   • 2387M mechatronika
   • 3765M technika a prevádzka dopravy

    

   Milí žiaci 9. ročníka, v rámci jednotlivých prípravných kurzov si otestujete svoje vedomosti z predmetov MAT a SJL pod vedením vyučujúcich daných predmetov.

   Cieľom kurzov bude systematická príprava a prehĺbenie vedomostí v jednotlivých tematických oblastiach v takom rozsahu, v akom budú obsiahnuté v testoch na prijímacích skúškach.

    

   Tematické rozdelenie kurzov podľa predmetov:

    • MATEMATIKA

    • Poradie kurzu Tematický okruh

     1. kurz
      

     Poradie počtových operácií
     Výrazy – číselné, s premennou

     2. kurz
      

     Kombinatorika
     Pravdepodobnosť, Štatistika 

     3. kurz
      

     Slovné úlohy – priama a nepriama úmernosť,
     pomer, mierka, percentá

     4. kurz
      

     Vyjadrovanie neznámej zo vzorca
     Lineárne rovnice

     5. kurz
      

     Pytagorova veta, Uhly
     Obsah a obvod útvarov, premena jednotiek

    • SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

    • Poradie kurzu Tematický okruh

     1. kurz
      

     Významová (lexikálna) rovina jazyka

     2. kurz
      

      Literatúra
      Sloh/štylistika

     3. kurz
      

      Tvarová (morfologická) rovina jazyka

     4. kurz
      

      Tvarová (morfologická) rovina jazyka

     5. kurz
      

      Syntaktická (skladobná) rovina jazyka

      

  • Ďakujeme za Váš záujem a tešíme sa na Vás J