• Celková dĺžka realizácie podaktivity: 30 mesiacov


    Zdôvodnenie podaktivity: Celoštátne schválený školský vzdelávací program nedokáže pružne reagovať na potreby trhu práce a už vôbec nie je možné v ňom
    zohľadniť regionálne špecifiká. Preto sme sa rozhodli o jeho doplnenie o Extra hodiny, ktoré umožnia našim žiakom získať aktuálne poznatky inovatívnym
    spôsobom za pomoci moderného vybavenia.


    Ciele podaktivity: zlepšiť výsledky žiakov v oblasti prírodovednej, matematickej, finančnej a čitateľskej gramotnosti a rozšíriť ich jazykové a IKT zručnosti
    doplnením školského vzdelávacieho programu o hodiny, ktoré rozširujú kompetencie žiakov potrebné pre trh práce. Chceme aplikovať učivo s dôrazom na
    medzipredmetové vzťahy a dosiahnuť, aby žiaci získané vedomosti dokázali uplatniť v rôznych situáciách.


    Popis podaktivity: žiaci budú povinne absolvovať vyučovacie extra hodiny nad rámec povinného rozsahu ŠkVP. Extra hodiny rozširujú existujúci rozsah
    vzdelávania o aktuálne témy, ktoré sa javia ako potrebné pri hľadaní zamestnania alebo umožňujú žiakom lepšie pochopenie učiva cez „zážitkové vyučovanie“
    (pokusy, projekty, prezentácie) a sú v súlade so schváleným ŠkVP.
    Cieľová skupina: celkovo 456 žiakov

    Podaktivita 1.1.1: EXTRA hodiny
    1. 1.1.1 Extra hodiny - odborné strojárske a ekonomické predmety
              1.1.1.1.1 Extra hodiny: Gramotnosť v ovládaní programu FluidSIM
              1.1.1.1.2 Extra hodiny - Viac ako peniaze
    1.1.1.2 Extra hodiny - odborné dopravné a elektrotechnické predmety
              1.1.1.2.1 Extra hodiny: Grafické systémy v elektrotechnike
              1.1.1.2.2 Extra hodiny: Programovanie
              1.1.1.2.3 Extra hodiny: Optimalizácia technicko-hospodárskych ukazovateľov
    1.1.1.3 Extra hodiny – Všeobecnovzdelávacie predmety
              1.1.1.3.1 Extra hodiny: Anglický jazyk
              1.1.1.3.2 Extra hodiny: Experimentálne vedy