•  

     

     

    Operačný program: Ľudské zdroje

    Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond

    Prioritná os: Vzdelávanie

    Investičná priorita: Zvyšovanie významu trhu práce v oblasti systémov vzdelávania a odbornej prípravy, uľahčovanie prechodu od vzdelávania k zamestnanosti a zlepšovanie systémov odborného vzdelávania a prípravy a ich kvality, a to aj prostredníctvom mechanizmov na predvídanie zručností, úpravy učebných plánov a vytvárania a rozvoja systémov vzdelávania na pracovisku vrátane systémov duálneho vzdelávania a učňovského vzdelávania

    Špecifický cieľ: Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

    Doba realizácie projektu: IX/2020 – VI/2023

    Názov projektu: Učitelia SPŠ strojníckej v Prešove inovujú

    Kód projektu v ITMS2014+: 312011ADH9

    Celkové oprávnené výdavky projektu: 443.258,40 EUR

    Poskytnutý nenávratný finančný príspevok: 421.095,48 EUR

    Spolufinancovanie: 22.162,92 EUR

    Hlavná aktivita projektu: Vzdelávanie zamerané na zvýšenie kompetencií potrebných na trhu práce

    Podaktivity projektu:

    Podpora prírodovednej, matematickej, finančnej a čitateľskej gramotnosti žiakov a rozvoj ich jazykových a IKT zručností

    Extra hodiny:

    1. Gramotnosť v ovládaní programu FluidSIM
    2. Viac ako peniaze
    3. Grafické systémy v elektrotechnike
    4. Programovanie
    5. Optimalizácia technicko-hospodárskych ukazovateľov
    6. Anglický jazyk
    7. Experimentálne vedy

    Mimoškolská činnosť žiakov – exkurzie

    1. Poznávame Európsku úniu
    2. Ekológia v automobilovom priemysle
    3. Cestovný ruch a dopravný uzol v Torbay – Paignton
    4. Efektívne plánovanie zážitkového vzdelávania v praxi

    Rozvoj kľúčových kompetencií žiakov

    1. Trh odborného vzdelávania (projektovo-prezentačný týždeň)
    2. Týždeň čítania s porozumením
    3. Týždeň životného prostredia

    Rozvoj kľúčových kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov

    1. Pedagogické kluby
    2. Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

    Koordinácia/riadenie projektu