• Usmernenie pre žiadateľov k vystaveniu odpisu dokladu o vzdelaní (vysvedčenia)

      

     1. Podľa Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 326/2008 Z. z. o druhoch a  náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie a uloženia škola vydáva nasledovné doklady o vzdelaní:
       • vysvedčenie,
       • vysvedčenie s doložkou,
       • vysvedčenie o maturitnej skúške.
     2. Odpisy vysvedčení  sa  vyhotovujú iba v odôvodnených prípadoch. Odpis nahrádza originál.
     3. Žiadosť o vydanie odpisu vysvedčenia musí byť doručená na sekretariát školy osobne, poštou alebo mailom  (v prípade zaslania mailom na adresu sekretariat@spspo.sk musí byť žiadosť naskenovaná s vlastnoručným podpisom žiadateľa).
     4. Lehota na vybavenie žiadosti o odpis vysvedčenia je podľa zákona 30 dní.
     5. Odpisy vysvedčení sa vydávajú do vlastných rúk žiadateľa  alebo osobe, ktorá má úradne overené písomné splnomocnenie žiadateľa,  v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
     6. Odpisy vysvedčení je možné poskytnúť len  od maturitného ročníka 1994/1995. Predchádzajúce katalógové listy a maturitné protokoly, ktoré slúžia ako jednoznačný podklad pre vystavenie odpisu vysvedčenia, sú uložené v Štátnom archíve Slovenskej republiky, pobočka Prešov, Slánska 31, Prešov - Nižná Šebastová.
     7. Za vystavenie odpisu vysvedčenia sa neúčtuje žiaden poplatok.
     8. V prípade straty maturitného vysvedčenia je možné vydať odpis vysvedčenia iba jedenkrát!

      

     Postup pri poskytovaní odpisu dokladu o vzdelaní (vysvedčenia)

      

     1. O odpis môže požiadať:
     • plnoletý žiak školy,
     • absolvent školy,
     • zákonný zástupca žiaka školy v prípade neplnoletosti žiaka.
     1. Žiadosť musí byť písomná a musí obsahovať:
     • meno a priezvisko žiadateľa podľa bodu 1,
     • identifikácia žiaka školy, ktorému bol vydaný originál vysvedčenia, ktorého odpis sa požaduje, s uvedením nasledovných osobných údajov: 
      • meno a priezvisko, rodné priezvisko,
      • dátum narodenia,
      • rodné číslo,
      • adresa,
      • telefónny kontakt na účely komunikácie,
      • školský rok, za ktorý žiadateľ odpis požaduje,
      • trieda, ktorú žiak navštevoval,
      • študijný odbor,
      • meno a priezvisko triedneho učiteľa,
     •  dôvod žiadosti o vydanie odpisu vysvedčenia.