• 2381 M strojárstvo

    •  

      

     Študijný odbor zameraný pripraviť študentov na prácu v podmienkach modernej sofistikovanej výroby.   Žiaci počas celého štúdia pracujú na moderných prostriedkoch výpočtovej techniky a nových softvéroch, počnúc štandardnými programami (Office, Internet...) až po najmodernejšie produkty z oblasti informačných technológií a 3D konštrukčných a technologických programov.  Absolventi môžu zastávať funkcie konštrukčného, technického, prevádzkového, ale aj riadiaceho charakteru.  

      

     Okrem všeobecnovzdelávacích poznatkov z materinského, jedného cudzieho jazyka a základov matematicko-prírodovedných vied absolvent ovláda: 

      

     •         hardvérové vybavenie a použitie základných softvérov
     •         najnovšie konštruktérske programy – SolidEdge v. 20, CAM NX atď.
     •         výpočty a návrhy hlavných častí strojov pomocou počítača
     •         základné prvky automatizačnej techniky
     •         prvky a funkcie tekutinových mechanizmov
     •         materiály používané v strojárstve
     •         účel a funkcie strojových súčiastok
     •         základné spôsoby kontroly a merania súčiastok
     •         základy práce na obrábacích strojoch
     •         základy zručností v podnikaní