3765 M technika a prevádzka dopravy

PredmetRočníkSpolu
1.2.3.4.
Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk a literatúra 4334 14
Anglický jazyk 3333 12
Konverzácia v anglickom jazyku 22 4
Človek, hodnoty a spoločnosť
Etická výchova/náboženská výchova 11 2
Dejepis 2 2
Občianska náuka 111 3
Človek a príroda
Fyzika 3 3
Matematika a práca s informáciami
Matematika 4322 11
Informatika 22 4
Zdravie a pohyb
Telesná a športová výchova 2222 8
Odborné vzdelávanie
Ekonomika 2 2
Technické kreslenie 4 4
Mechanika 3 3
Strojárska technológia 2 2
Časti strojov 22 4
Základy elektrotechniky 2 2
Elektrotechnika motorových vozidiel 21 3
Elektronika 11 2
Autoelektronika 3 3
Cestná doprava 22 4
Cestné vozidlá 245 11
Doprava a manipulácia 2 2
Diagnostika motorových vozidiel 22 4
Technika jazdy 1 1
Praktická príprava
Grafické systémy 22 4
Cvičenia z elektroniky 22 4
Cvičenia z autoelektroniky 1 1
Programovanie mikroprocesorov 2 2
Prax 2333 11


© aScAgenda 2024.0.1438 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 27.09.2023