2381 M strojárstvo

PredmetRočníkSpolu
1.2.3.4.
Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk a literatúra 4334 14
Cudzí jazyk 3333 12
Konverzácia v cudzom jazyku 22 4
Človek, hodnoty a spoločnosť
Etická výchova/náboženská výchova 11 2
Dejepis 2 2
Občianska náuka 111 3
Človek a príroda
Fyzika 3 3
Matematika a práca s informáciami
Matematika 4322 11
Informatika 22 4
Zdravie a pohyb
Telesná a športová výchova 2222 8
Odborné vzdelávanie
Ekonomika 2 2
Technické kreslenie 4 4
Mechanika 32 5
Strojárska technológia 2322 9
Strojárska konštrukcia 333 9
Základy elektrotechniky 2 2
Automatizácia 22 4
Praktická príprava
Technologické cičenia 111 3
Konštrukčné cvičenia 211 4
Aplikovaná informatika 2 2
Grafické systémy 2223 9
Programovanie CNC strojov 22 4
Kontrola a meranie 22 4
Prax 332 8


© aScAgenda 2021.0.1246 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.11.2020