2387 M mechatronika

PredmetRočníkSpolu
1.2.3.4.
Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk a literatúra 4334 14
Cudzí jazyk 3333 12
Konverzácia v cudzom jazyku 22 4
Človek, hodnoty a spoločnosť
Etická výchova/náboženská výchova 11 2
Dejepis 2 2
Občianska náuka 111 3
Človek a príroda
Fyzika 4 4
Matematika a práca s informáciami
Matematika 4322 11
Informatika 22 4
Zdravie a pohyb
Telesná a športová výchova 2222 8
Odborné vzdelávanie
Ekonomika 2 2
Technické kreslenie 5 5
Mechanika 21 3
Strojníctvo 2434 13
Elektrotechnika 23 5
Elektronika 24 6
Elektrické a elektronické prístroje 21 3
Elektrotechnická spôsobilosť 2 2
Mechatronika 223 7
Praktická príprava
Grafické systémy 12 3
Programovanie mikrokontrolérov 21 3
Progresívne technológie 11 2
Aplikovaná informatika 21 3
Priemyselná informatika 23 5
Prax 332 8


© aScAgenda 2021.0.1246 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.11.2020