• Vzdelávanie pedagógov

    • 1.2.2. Vzdelávanie pedagógov

     1.2.2.1 Rozvoj IKT kompetencií
     Zameranie vzdelávacej aktivity:
     Názov vzdelávania: CAD v pneumatike - Fotodokumentacia
     Názov vzdelávania: Návrh DPS pomocou softvéru EAGLE - Fotodokumentacia
     Názov vzdelávania: Programovanie PLC Simatic S7 a HMI - Fotodokumentacia
     Názov vzdelávania: Programovanie Python a programovanie robotov - Fotodokumentacia
      

     1.2.2.2 Rozvoj odborných kompetencií 
     A.ŠKOLENIE V CNC PROGRAMOVANÍ
     Názov školenia: 1. Programovanie CNC strojov, sústruženie - Fotodokumentacia
                               2. Programovanie CNC strojov, frézovanie - Fotodokumentacia
     B.ŠKOLENIE V PROGRAME SOLID EDGE
     Názov školenia: Konštruovanie a modelovanie v programe Solid Edge - Fotodokumentacia

    • Týždeň čítania s porozumením

    • 1.1.3.2 Týždeň čítania s porozumením

     Forma podaktivity: skupinová forma
     Cieľová skupina: cca 60 žiakov /žiaci 4. ročníkov/
     Ciele aktivity:

     • zlepšiť študijné výsledky žiakov v oblasti čitateľskej gramotnosti v predmete slovenský jazyk a literatúra a/alebo jazykových zručností z anglického jazyka,
     • prehĺbiť poznatky osobnou skúsenosťou pri čítaní a prácou s textom v rámci rôznych predmetov,
     • získať návody na prácu s textom v slovenskom a anglickom jazyku,
     • využiť získané vedomosti pri príprave na písomnú formu maturitnej skúšky v predmetoch SJL, ANJ.

     Zameranie: mimoškolská činnosť – príprava a realizácia testov zameraných na rozvoj čitateľskej gramotnosti a jazykových zručností

     Popis priebehu aktivity:

     Príprava:
     Popoludní po vyučovaní 1 hodina – príprava materiálov zameraných na testovanie čítania s porozumením; práca s testami podobnými maturitným testom v rámci EČ MS SJL, ANJ.

     Testovanie:
     Popoludní po vyučovaní 2 hodiny - oficiálne testovanie žiakov; testy zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti a jazykových zručností budú vyhodnocované, o čom žiaci budú vopred informovaní; kritériá hodnotenia testov budú nastavené podľa kritérií hodnotenia maturitných testov NÚCEMu (uzavreté otázky a UKO).

     Výstup:
     Popoludní po vyučovaní 1 hodina – analýza výsledkov priebežného testovania, analýza najčastejších chýb žiakov, poukázanie na správne odpovede s odôvodnením.

     Záverečná správa 18.11. - 30.11.2021

     Záverečná správa 01.12. - 13.12.2022 

    • Týždeň životného prostredia

    • 1.1.3.3. Týždeň životného prostredia

     Forma podaktivity: skupinová forma

     Cieľová skupina: 160 žiakov

     Zdôvodnenie podaktivity:
     Pre zvýšenie kľúčových kompetencií žiakov je vhodné ich zapájať do rôznych aktivít týkajúcich sa ochrany životného prostredia

     Popis aktivity: žiaci sa podelia na menšie skupiny, ktoré budú po vyučovaní absolvujú rôzne aktivity:

     • od skrášľovania areálu školy: vysádzanie a ošetrovanie rastlín, čistenie okolia školy,
     • cez zber a triedenie odpadu
     • po prednášky a diskusie o ekologických problémoch našej zeme, pričom plánujeme zrealizovať besedy žiakov s účastníkmi exkurzie v 3D planetáriu a techmánii (aktivita 1.1.2.4)

     Ciele aktivity:

     • Ukázať praktickú stránku ochrany životného prostredia
     • Skrášlenie areálu školy, čo má vplyv aj na atmosféru počas vyučovania
     • Výchovný cieľ – čo žiaci sami vyčistia, to nebudú znečisťovať

     Rozsah aktivity: 1 krát v školskom roku v priebehu týždňa

     Personálne zabezpečenie:

     Zodp.pedagóg: RNDr. Hedviga Rusinková

     Pedagógovia pre týždeň životného prostredia – 15 učitelia školy, ktorí koordinujú a zapájajú sa do aktivity v celkovom rozsahu 225 hod./šk.rok

     Priestorové zabezpečenie: v priestoroch školy

     Materiálno - technické zabezpečenie:

     • Sada náradia v zložení: rýle, hrable, lopaty, lopatky, fúrik, kompostér, na polievanie krhle, hadice, čerpadlo,...
     • nákup pracovných a ochranných pomôcok (pracovné plášte, ochranné rukavice, ...)
     • a tiež materiál (napr. semienka, sadenice, prípravky na ošetrovanie rastlín,...

      

     1. 6. 2022 – 7. 6. 2022 - Záverečná správa

     17. 10. 2022 – 21. 10. 2022 - Záverečná správa

     12.6.2023 - 16.6.2023 - Záverečná správa

    • Trh odborného vzdelávania

    • Forma podaktivity:  skupinová forma

     Cieľová skupina: cca 60 žiakov 3. a 4. ročníka  

     Zdôvodnenie podaktivity: Pre zvýšenie kľúčových kompetencií žiakov je vhodné ich zapájať do rôznych projektov, pri ktorých okrem určitej gramotnosti podporíme kooperáciu, tvorivé a kritické myslenie, prácu s IKT, prezentačné a jazykové zručnosti.

     Popis aktivity: žiaci v heterogénnej skupine (pred začatím projektovo-prezentačného týždňa učitelia vypíšu žiakom témy na projekty, prípadne si žiaci tému zvolia sami, vytvoríme 4-7 členné heterogénne skupiny - žiaci z rôznych tried) vyhľadajú materiály v knižných a internetových zdrojoch, spracujú prezentáciu a poster, pomocou ktorých budú prezentovať svoju tému ostatným žiakom)

     Ciele aktivity:

     • spracovať konkrétnu tému pomocou knižných a internetových zdrojov
     • podporiť kooperatívnu prácu žiakov, komunikáciu v skupine,
     • rozvíjať prezentačné zručnosti žiakov, vystupovanie pred publikom pri prezentácii projektu,
     • rozvíjať IKT kompetencie a čitateľskú gramotnosť pri spracúvaní danej témy.

     Rozsah aktivity:  1 krát v školskom roku v priebehu týždňa (predbežne január)

     Obsah aktivity:

     Učitelia a žiaci zapojení do organizácie si minimálne 2 týždne vopred pripravia pre žiakov nižších ročníkov a tiež žiakov 9. ročníka z jednotlivých základných škôl a ďalších našich návštevníkov, stanovištia, ktoré budú výstižne prezentovať zameranie našej školy a obsahovú náplň ŠKVP. Aktivity realizované na stanovištiach budú zamerané na rozvoj jednotlivých druhov základných žiackych gramotností, a to nasledovne:

      

     1. stanovište: Vedecké objavy

     • Tvorivé aktivity pre žiakov pripravené vyučujúcou predmetov fyzika a matematika a našimi žiakmi.
     • Tematické zameranie aktivít si každý rok zvolí vyučujúca fyziky (tematické oblasti: voda a jej skupenstvá, prírodné zdroje elektrickej energie, IKT vo vyučovaní fyziky a matematiky a pod.).
     • Aktivity sú zamerané na rozvoj gramotnosti: matematickej a prírodovednej.

      

     2. stanovište: Strojárstvo a mechatronika

     • Aktivity pre žiakov v rámci odborných predmetov v našej škole za študijný odbor strojárstvo a mechatronika: grafické počítačové CAD/CAM systémy, programovanie CNC strojov, elektrotechnika, elektronika, automatizácia, programovanie robotov, informatika, PLC systémy.
     • Jednotlivé aktivity si naplánujú vyučujúci týchto učebných predmetov spolu s našimi žiakmi.
     • Aktivity sú zamerané na rozvoj gramotnosti: matematickej a technickej.

      

     3. stanovište: technika a prevádzka dopravy

     • Aktivity pre žiakov v rámci odborných predmetov v našej škole za študijný odbor technika a prevádzka dopravy: motory, autodiagnostika, autoelektronika a programovanie mikroprocesorov.
     • Jednotlivé aktivity si naplánujú s našimi žiakmi vyučujúci týchto učebných predmetov.
     • Aktivity sú zamerané na rozvoj gramotnosti: matematickej a technickej.

      

     4. stanovište: Prax

     • Aktivity pre žiakov v rámci všetkých študijných odborov v našej škole.
     • Jednotlivé aktivity si naplánujú s našimi žiakmi vyučujúci predmetov v rámci predmetovej komisie Prax a budú sa realizovať v školských dielňach a laboratóriách.
     • Aktivity sú zamerané na rozvoj gramotnosti: matematickej a technickej.

      

     5. stanovište: Kariérové poradenstvo

     • Aktivity pre žiakov zamerané na testovanie ich učebného štýlu a ďalšie tvorivé aktivity pripravené kariérovou poradkyňou a našimi žiakmi.
     • Aktivity sú zamerané na rozvoj gramotnosti: čitateľskej a jazykovej (CUJ).

      

     Organizačná poznámka:

     Tento týždeň má dve úrovne:

     1. externá hladina z pohľadu návštevníka Trhu vzdelávania:

     • Personál na jednotlivých stanovištiach má za úlohu zaujať návštevníka a svojou prezentáciou ho presvedčiť, aby sa zapojil do nimi pripravených aktivít.
     • Za aktivitu budú odmenení školskými bankovkami. Kritériom ich zárobku je miera ich aktivity. Takto si návštevníci budú počas celého dňa „zarábať“. O tejto možnosti budú informovaní ešte pred prehliadkou školy.
     • Na záver pri odchode zo školy bude pripravený predajný stánok SPŠ strojníckej, v ktorom návštevníci „Trhu vzdelávania“ za zarobené bankovky zrealizujú nákup reklamných predmetov s logom našej školy (pravítko, pero, kľúčenka, zápisník, hrnček...) – každý typ reklamného predmetu má istú sumu.

     2. interná hladina z pohľadu „trhovníkov“:

     • Personál na jednotlivých stanovištiach má za úlohu zaujať návštevníka a svojou prezentáciou ho presvedčiť, aby sa zapojil do nimi pripravených aktivít.
     • Každý účastník trhu na záver vyhodnotí, ktoré stanovište ho zaujalo najviac a pridelí mu žetón získaný pri kúpe reklamných predmetov. Ten vhodí do označenej krabice a najúspešnejším trhovníkom sa stane personál stanovišťa, ktoré získa najviac žetónov.

      

     Táto časť aktivity je zameraná na rozvoj gramotnosti: finančnej a podnikateľského myslenia.

      

     Spôsob zabezpečenia realizácie podaktivity:

     Personálne zabezpečenie:

     • Zodpovedný pedagogický zamestnanec: PaedDr. Jana Kipikašová
     • Pedagógovia pre projektový týždeň – 15 učitelia školy, ktorí konzultujú danú tému s projektovými skupinami a dozerajú na ich prezentácie

     Priestorové zabezpečenie: v priestoroch školy

     Materiálno - technické zabezpečenie:

     • Vybavenie odborných učební
     • Materiál potrebný na pokusy, prípravu a prezentáciu projektov,...
     • Reklamné predmety s logom školy - 2000€

     Výstup aktivity: spracované projekty, postery, prezentácie k daným témam

     Výsledok podaktivity: zlepšenie kompetecií žiakov potrebných pre ďalšie vzdelávanie i pri uplatnení na trhu práce

     21. - 25.3.2022 Záverečná správa

     13. - 17.2.2023 Záverečná správa