• Akreditácia v rámci programu Erasmus+

    • Zapájanie sa do rôznych projektov je pre našu školu prioritou. Pravidelne participujeme v projektoch programu Erasmus+ a aj tento rok sa nám podarilo pripraviť projekt  Akreditácie našej školy, čím sme získali možnosť plnohodnotne a zjednodušenou formou  využívať všetky možnosti a výhody programu Erasmus+ najmenej do roku 2027.

     Akreditácia umožní škole realizovať mobility učiteľov (kurzy, školenia, stáže, vzdelávacie aktivity) a žiakov (prax v zahraničných školách a firmách, stáže) a zaručuje škole pravidelné získanie finančných prostriedkov na realizáciu jednotlivých aktivít v širšom časovom horizonte.

     Pripravované, aj aktuálne prebiehajúce, projekty umožnia pedagógom aj žiakom prehĺbiť si nadobudnuté vedomosti, zdokonaliť sa v jazyku, skvalitniť vzdelávanie, motivuje ich k dosahovaniu lepších výsledkov, dostávajú možnosť  konfrontovať získané zručnosti a celkovo zlepšiť svoje odborné aj personálne kompetencie.

     Pedagógovia získajú iný pohľad na vzdelávanie, oboznámia sa s novými modernými vzdelávacími metódami a formami, ktoré aplikujú do svojho vzdelávacieho procesu a tým zdokonalia a zatraktívnia vyučovací proces.

     Žiaci budú konfrontovaní so zahraničnými prístupmi a okrem získania kultúrneho rozhľadu a zlepšenia jazykových schopností dostanú možnosť nadobudnúť zručnosť vo svojom odbore v zahraničí, čo im umožní v budúcnosti zlepšiť ich pracovné vyhliadky a získaním osvedčenia o absolvovanej zahraničnej stáži zvýšia svoju konkurencieschopnosť na európskom trhu práce.

     Z dôvodu pandémie sme museli pozastaviť aktuálne projekty, avšak aj v tomto období pracujeme na nových projektoch a pre našich učiteľov a súčasných aj budúcich žiakov už máme pripravené nové, resp. schválené projekty, ktoré budeme realizovať hneď po uvoľnení opatrení (Brusel, Veľká Británia, Španielsko, Grécko, Fínsko, Švédsko, Malta...)