• Úspešná realizácia programu Erasmus+ na SPŠ strojníckej
     • Úspešná realizácia programu Erasmus+ na SPŠ strojníckej

     • Po zdarnom ukončení starších aj novších projektov a aktívnom zapojení sa do nového akreditovaného programu Erasmus+ v programovom období 2021 – 2027 sme opäť získali finančnú podporu z programu Erasmus+ na realizáciu mobilít na nasledujúcich 15 mesiacov, tentokrát vo výške 91 960,-€  

      35 - 40 žiakov našej školy z odboru STR, MECH a TPD sa zúčastní žiackej odbornej stáže v Španielsku, Nemecku a v Českej republike, kde dostanú možnosť získať nové zručnosti a vedomosti vo svojom odbore a zároveň spoznať krajinu, kultúru a nájsť si nových priateľov. Tieto mobility pomôžu našim žiakom nielen k úspešnému ukončeniu štúdia na našej škole, ale najmä k lepšiemu uplatneniu sa na domácom aj európskom trhu práce.

      V rámci programu Erasmus+ absolvujú aj naši pedagógovia rôzne kurzy a mobility zamerané na pozorovanie pri práci, aby nadobudli nové skúsenosti, spoznali vzdelávacie systémy v zahraničí, zlepšili svoju pedagogickú činnosť, odstránili stereotyp a rutinu zo svojho vyučovacieho procesu a získali motiváciu a nové impulzy do ďalšej práce so žiakmi.

      Tešíme sa na budúce aktivity a pracovné výzvy.

    • Mobilita učiteľov vo Fínsku v rámci programu Erasmus +
     • Mobilita učiteľov vo Fínsku v rámci programu Erasmus +

     • V dňoch 17.04 – 21.04. 2023 sa uskutočnila týždňová mobilita Job Shadowing učiteľov SPŠ strojníckej v rámci programu Erasmus+ v Helsinkách vo Fínsku – Helsingin yhteislyseo. Na tejto mobilite participovala koordinátorka projektu Erasmus+ Mgr. Marcela Macková, učiteľka všeobecno-vzdelávacích predmetov Mgr. Zuzana Fejerčáková a učiteľ odborných predmetov Ing. Jozef Malinovský.

      Naši pedagógovia sa zúčastnili na hospitáciách v súkromnej škole všeobecného typu a to konkrétne na hodinách anglického jazyka, matematiky, fyziky, IKT a iných všeobecnovzdelávacích predmetov ako aj na hodinách predmetov technického zamerania, na ktorých pozorovali výchovno-vzdelávací proces s dôrazom na využívané metódy a formy výučby, informačno-komunikačné technológie a digitálne médiá aplikované v rámci jednotlivých predmetov. Dominantnou črtou školy je rešpektovanie individualít každého žiaka ako aj fakt, že školu navštevujú žiaci rôznych kultúr a národností - podpora multikultúrneho vedomia a snaha o dosiahnutie rovnosti žiakov s rôznym sociálnym zázemím, individuálny prístup k jednotlivým žiakom prostredníctvom variabilných metód predstavuje samozrejmosť. Ústretový a priateľský prístup fínskych kolegov aj žiakov umožnil našim učiteľom klásť otázky a zistiť čo najviac o fínskom vzdelávacom systéme, každodennom živote  školy, vzťahoch  medzi pedagógmi a žiakmi, spôsobe ich komunikácie, spolupráce. Naši učitelia tak mali možnosť inšpirovať sa, motivovať, porovnávať digitálne a metodické zručnosti používané v podmienkach našej školy a našimi pedagógmi so zručnosťami fínskych pedagógov, konfrontovať školské systémy, učebné osnovy a organizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu v mimoriadne modernej a špičkovo vybavenej škole. V priebehu mobility dostali naši učitelia priestor prezentovať SPŠ strojnícku ako aj východoslovenský región fínskym kolegom a žiakom, diskutovať a vymieňať si poznatky s fínskymi pedagógmi, získavať nové kontakty pre potenciálnu budúcu spoluprácu. Nadobudnuté  skúsenosti budú naši pedagógovia zdieľať v rámci otvorených hodín s ostatnými pedagogickými zamestnancami našej školy a budú ich aktívne využívať v snahe inovovať a skvalitniť vzdelávanie na našej škole, zatraktívniť výchovno-vzdelávací proces za účelom motivovať žiakov k učeniu a zlepšeniu študijných výsledkov. Participovanie na mobilite Job Shadowing v rámci programu Erasmus+ v Helsinkách v nemalej miere prispelo aj k rozvoju pedagogických zručností a profesionálnemu rastu našich učiteľov.