• Mobilta v Itzehoe v škole Regionales Berufsbildungszentrum des Kreises Steinburg AöR
     • Mobilta v Itzehoe v škole Regionales Berufsbildungszentrum des Kreises Steinburg AöR

     • V dňoch 12.06. – 16.06.2023 sa traja učitelia našej školy zúčastnili mobility Job Shadowing v nemeckom meste Itzehoe. Mobilita bola realizovaná na odbornej škole, ktorá pôsobí ako zastrešujúca organizácia pre rôzne technické odbory, vrátane mechatroniky, dopravy, strojárstva či odborov pripravujúcich žiakov na povolanie drevár, inštalatér, elektrikár.

      V rámci pozorovania vyučovacieho procesu sme mali možnosť dozvedieť sa viac o edukačnom systéme v Nemecku, o organizácii vyučovania, implementácii duálneho systému a prepojenie teórie s praxou a v neposlednom rade aj o materiálno-technickom vybavení školy, podpore a financovaní zo strany štátu, či následnom uplatnení sa žiakov na trhu práce.

      Hospitácie na hodinách nám umožnili konfrontovať  nielen využívanie rôznych pomôcok, modelov, digitálnych technológii či internetu a rôznych aplikácii, ale aj metódy a formy vyučovania.

      Mobilita nám umožnila diskutovať aj budúcu spoluprácu s danou školou v projektoch Erasmus+ v oblasti realizácie žiackej stáže.

      Škola je veľmi dobre technicky vybavená, vzdelávanie žiakov funguje väčšinou na princípe duálneho vzdelávania, odborné teoretické predmety sú úzko prepojené s praxou, cvičné dielne využívajú moderné stroje a techniku, teoretické odborné predmety sa vyučujú formou precvičovania na modeloch a 3D pomôckach, vzdelávanie cudzích jazykov predstavuje dôležitú súčasť  profilu absolventa, veľká pozornosť sa venuje žiakom zo znevýhodneného prostredia a žiakom s rôznymi výchovnovzdelávacími potrebami na princípe zvládnutia učiva na takej úrovni, aby sa žiaci po skončení školy mohli aktívne zapojiť do pracovného procesu. Škola venuje veľkú pozornosť aj otázkam ochrany životného prostredia a svojou angažovanosťou v projektoch Erasmus+ je zároveň príkladom aktívneho podporovateľa ideí EÚ.

      Mobilita poskytla účastníkom aj kultúrny rozmer. Navštívili sme rôzne historické a kultúrne miesta, spoznali okolie školy aj neďaleké mestá, dozvedeli sme sa viac o zvykoch, tradíciách ako aj o životnom štýle ľudí v tomto regióne. Mobilita motivovala všetkých zúčastnených naďalej na sebe pracovať , prinášať žiakom nové impulzy, povzbudzovať ich v ich napredovaní, ukazovať im nové možnosti  a, samozrejme,  aj v budúcnosti  sa angažovať v projektoch Erasmus+.