• Školské kolo SOČ
     • Školské kolo SOČ

     • Vo štvrtok 9.2.2023 sa uskutoční 45. ročník  školského kola SOČ 10:00 hod. v zborovni školy. 

       

      Súťažiacim držíme palce!

     • TRH ODBORNÉHO VZDELÁVANIA

     • Srdečne Vás pozývame na podujatie organizované SPŠ strojníckou, Duklianska 1, Prešov v rámci projektu podporenom MŠVVŠ SR Učitelia SPŠ strojníckej v Prešove inovujú na projektovú aktivitu TRH ODBORNÉHO VZDELÁVANIA (PROJEKTOVO – PREZENTAČNÝ TÝŽDEŇ).

    • Krajské kolo súťaže Zenit v strojárstve
     • Krajské kolo súťaže Zenit v strojárstve

     • Dňa 23.11.2022 sa konal na Spojenej škole Ľ. Podjavorinskej v Prešove 23. ročník krajského kola súťaže Zenit v strojárstve. 

      V kategórii A sa umiestnil žiak Matej Petruš zo IV.B na 2. mieste a v kategórii C žiak Tomáš Derevjanik zo IV.A na 3. mieste.

       

      Súťažiacim ďakujeme a srdečne blahoželáme za úspešnú reprezentáciu školy.

       

     • Deň otvorených dverí - 24.11.2022 od 8:00 do 13:00 hod.

     • Milí uchádzači, vážení rodičia,

      srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí, ktorý budeme realizovať v našej škole Strednej priemyselnej škole strojníckej, Duklianska 1, Prešov dňa 24. novembra 2022 v čase od 8:00 do 13:00 hod.

      Tešíme sa na Vás!

    • ERASMUS+ - MADEIRA
     • ERASMUS+ - MADEIRA

     • ​​​​​​V dňoch od 31.07.2022 do 06.08.2022 sa koordinátorka programu ERASMUS+ Mgr. Marcela Macková a Mgr. Judita Geľhošová zúčastnili kurzu zameraného na projektový manažment projektov. Cieľom kurzu bola príprava projektov a možnosti participácie na budúcich projektoch v programe ERASMUS+. Stretli sme sa s učiteľmi z celého sveta napr. Grécka, Fínska, Nemecka, Maďarska, ...... Spoznali sme školský systém, kultúru, históriu, tradičné jedlá, zážitky a nadviazali nové priateľské vzťahy.

    • Erasmus+ - PLZEŇ
     • Erasmus+ - PLZEŇ

     • V dňoch 07.11. – 09.11.2022 sa pedagógovia našej školy – riaditeľka školy RNDr. Hedviga Rusinková a zástupca riaditeľky školy pre teoretické odborné a praktické vyučovanie Ing. Pavol Pavlanin, zúčastnili mobility Job Shadowing v Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara v meste Plzeň v Českej republike. Spoznali sme systém vyučovania v Českej republike, systém vyučovania priamo v danej škole a mali možnosť sme porovnať systém vyučovania na našej škole so systémom vyučovania na škole rovnakého typu v zahraničí. Taktiež sme sa zúčastnili návštevy v centre praktického vyučovania školy a v školských dielňach. Porovnali sme rozdiely v školských vzdelávacích systémoch v školách rovnakého zamerania – vyučovacie predmety a ich ročníkové dotácie. Spoznali sme nových ľudí a taktiež obohatili svoje vedomosti o histórii a pamiatkach Plzne. Aj napriek tomu, že sme sa  prioritne venovali náčuvom a pozorovaniu vzdelávania na prírodovedných aj odborných strojárskych a mechatronických predmetoch, veľkým pozitívom bolo nadviazanie priateľských vzťahov, ktorých výsledkom je dohoda o dvojtýždňovej žiackej odbornej stáži v študijných odboroch strojárstvo a mechatronika v ďalšom období.

    • Výzva – Pomôžme Tamarke
     • Výzva – Pomôžme Tamarke

     • Naša škola podporuje výzvu – Pomôžme Tamarke, aby sme prejavili spolupatričnosť a pomohli Tamarke, ktorá to v živote nemá ľahké a potrebuje pomoc.

      Ak to cítite rovnako ako my, majte srdce na dlani a pomôžte.

      Bližšie informácie nájdete na: www.ludialudom.sk/vyzvy/13989

      Ďakujeme

    • Školské kolo súťaže ZENIT v strojárstve
     • Školské kolo súťaže ZENIT v strojárstve

     • 20.10.2022 sa uskutočnilo školské kolo súťaže  "ZENIT V STROJÁRSTVE". Súťažilo sa v dvoch kategóriách A a C, ktoré pozostávali z dvoch častí: teoretickej a praktickej. V kategórii A súťažili 5 žiaci štvrtého ročníka – študijného odboru 2381M strojárstvo; v kategórii C súťažilo 5 žiakov štvrtého ročníka – študijného odboru 2381M strojárstvo.

      Najúspešnejší žiaci v kategórií A:

      1.    miesto        Matej Petruš                IV.B
      2.    miesto        Peter Frajtko               IV.A
      3.    miesto        Jakub Krajňák             IV.B 

      Najúspešnejší žiaci v kategórií C:

      1.    miesto          Tomáš Derevjanik     IV.A
      2.    miesto          Šimon Mihaľák          IV.B
      3.    miesto          Marko Demčák          IV.A

      Najlepším súťažiacim blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme za ich aktívnu účasť.

    • „Structured Educational Visit to Schools/Institutes & Training Seminars in Iceland“
     • „Structured Educational Visit to Schools/Institutes & Training Seminars in Iceland“

     • V dňoch 09.10. – 15.10.2022 sa riaditeľka školy a koordinátorka projektu Erasmus+ zúčastnili kurzu s názvom „Structured Educational Visit to Schools/Institutes & Training Seminars in Iceland“ v Reykjavíku, ktorého poskytovateľom bola organizácia English Matters.

      Cieľom kurzu bolo oboznámiť sa so vzdelávacích systémom krajiny, navštíviť rôzne typy škôl za účelom získať poznatky o štátnych a školských vzdelávacích programoch, spôsobe výučby a kurikulách jednotlivých škôl.

      Pod vedením školiteľov sme získali nové znalosti v oblasti nástrojov na reflexiu učenia a profesionálneho rozvoja. Spoznali sme krajinu, prírodu, významné kultúrne a historické miesta, ľudí, ich zvyky, tradície a spôsob života. V rámci vzdelávacieho systému na Islande sme sa zúčastnili terénneho vzdelávacieho projektu „Contexts4Content“.

      Taktiež sme boli aktívne zapojené do štruktúrovaných vzdelávacích návštev v 3 stredných školách – Menntaskólinn við Sund, Fjölbrautaskólinn í Garðær a Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ, v ktorých sme aktívne participovali na vyučovacích hodinách anglického jazyka, matematiky a príbuzných predmetov. V rámci seminárov sme sa veľa dozvedeli o vzdelávacom systéme na Islande, štátnom a školskom vzdelávacom programe, kurikulách, riadení škôl, organizácii vyučovacieho procesu, spôsoboch práce, využívaní digitálnych technológií a hodnotení žiakov.

      Na kurze sme spoznali nových ľudí (kurzu sa zúčastnilo približne 100 pedagogických zamestnancov z Talianska, Španielska, Litvy, Nemecka, Francúzska, Českej republiky, Švédska, Poľska, Maďarska, Slovinska, Portugalska, Slovenskej republiky, Holandska a Fínska) a získali sme nové kontakty pre ďalšiu spoluprácu na projektoch v programe Erasmus+.

    • Laureát Chalupkovho Brezna
     • Laureát Chalupkovho Brezna

     • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  v spolupráci s mestom Brezno usporiadali 13. – 15. októbra 2022 už 53. ročník celoslovenskej prehliadky záujmovo – umeleckej tvorivosti učiteľov.

           Nie je to len súťažná prehliadka, ale aj jedinečný festival, kde sa môžu učitelia prezentovať v štyroch umeleckých kategóriách (výtvarná, hudobná, literárna tvorba a umelecký prednes). Stretávajú sa tu ľudia zanietení pre svoju prácu. Je to priestor pre sebavzdelávanie aj sebarealizáciu, rozvoj učiteľskej osobnosti, čo je nesmierne dôležité. Umenie je to, čo stiera prach všednosti z nášho života a obohacuje tým nielen život samotného učiteľa, ale následne aj jeho žiakov. Bonusom akcie sú výborná, priateľská a prajná atmosféra. Rovnako obohacujúce sú aj sprievodné podujatia, vzdelávacie aktivity, workshopy z rôznych oblastí pedagogickej praxe a neformálne stretnutia učiteľov.

           SPŠ strojnícku, Duklianska 1, Prešov reprezentovala PhDr. Emília Alcnauerová v kategórii umelecký prednes. Ocenená bola zlatým pásmom a získala zároveň titul laureáta súťaže vo svojej kategórii.

    • Dar Strednej priemyselnej škole strojníckej v Prešove
     • Dar Strednej priemyselnej škole strojníckej v Prešove

     • Dňa 15.10.2022 si naša škola v rámci Medzinárodného challenger cupu v teqballe v Prešove prevzala na slávnostnom odovzdávaní dar – teqballový stôl typu TEQ LITE. 

      Darcami boli Ministerstvo zahraničných vecí a zahraničného obchodu Maďarska spolu s Medzinárodnou teqballovou  federáciou. Poďakovanie patrí predovšetkým Prešovskému samosprávnemu kraju, ktorý vybral práve našu školu vo svojej pôsobnosti.

      Po slávnostnom odovzdaní daru našej škole si mohli naši žiaci vyskúšať tento šport a v krátkosti sa zoznámiť s pravidlami hry. Teqball je pomerne novým športom na Slovensku. Vznikol v Maďarsku a ako bolo povedané z úst konzulky z Maďarska, ich snahou je dostať tento šport na olympiádu.

      Hlavným zámerom tohto daru je prispieť k rozvoju športu teqball a k šíreniu tohto športu na Slovensku.

      Keďže naša škola má bohatú športovú tradíciu, určite teqbalový stôl využijú naši žiaci v rámci výchovnovzdelávacieho procesu, ale aj v mimoškolskej činnosti.

    • PONOŽKOVÝ OKTÓBER
     • PONOŽKOVÝ OKTÓBER

     • Je aktivita, ktorej cieľom je pred zimným obdobím vyzbierať ponožky pre ľudí v núdzi. Veľa týchto ľudí žije na ulici a presúva sa peši aj v daždi,  v zime, v snehu...

      Charity zabezpečujú takýmto ľuďom oblečenie i obuv, ale taká drobnosť, akou sú ponožky, sa medzi darovanými vecami nájde len málokedy. Ponožky pritom chránia pred chladom a infekciami. Nie nadarmo aj Švejk hovorieval: „To chce klid a nohy v teple.“

      AKO NA TO?

      Počas celého októbra bude na našej škole vo vestibule na prízemí umiestnená škatuľa, do ktorej môžete darovať nové a nepoužité ponožky. Nezáleží na veľkosti, farbe či vzore.

      Darujte ponožky a pomôžte ľuďom bez domova prežiť zimné mesiace s nohami v teple...

       

      Ďakujeme!

    • Štruktúrovaný kurz na Tenerife v rámci programu Erasmus +
     • Štruktúrovaný kurz na Tenerife v rámci programu Erasmus +

     • V dňoch od 5. 9. 2022 do 9. 9. 2022 sa učitelia našej školy zúčastnili štruktúrovaného kurzu v La Laguna Academy na Tenerife. Cieľom tohto kurzu bolo oboznámiť sa s metódou CLIL a jej praktickým využitím na vyučovacích hodinách  na SŠ.

      Kurz viedla skúsená lektorka Petra Mundy, ktorá nás oboznámila s princípmi, stratégiami a metodickými postupmi, pri ktorých sa cudzí jazyk integruje do nejazykových predmetov. Na konkrétnych príkladoch z praxe poukázala na mnohé benefity, ktoré prináša využívanie metódy CLIL na vyučovaní. Táto metóda nie je viazaná na používanie konkrétnej učebnice. Podporuje prácu žiakov s autentickými textami. Kladie dôraz na zrozumiteľne sformulované zadanie, porozumenie kľúčovým slovám a vzájomnú komunikáciu medzi žiakmi, u ktorých rozvíja ich kognitívne schopnosti. Prepojenie 2 jazykov počas 1 vyučovacej hodiny je pre žiakov prirodzené i vďaka využívaniu mimojazykových prostriedkov (mimika, gestikulácia) a doplnkovému obrazovému materiálu. Pri práci s textom je dôležitá postupnosť: 1. stimulácia záujmu žiakov a oboznámenie sa s kľúčovými slovami, 2. zrozumiteľné zadanie, ktoré je zvládnuteľné pre každého žiaka, 3. konkrétny výstup, ktorý vychádza z kompetencií využiteľných v reálnom živote. Na kurze sa striedali rôzne metódy práce (samostatná práca, práca vo dvojiciach, práca v skupinách, brainstorming, panelová diskusia). Vyskúšali sme si metódu CLIL z pohľadu žiaka i z pohľadu učiteľa.

      Využitie metódy CLIL na našej škole bude prínosom pre všetkých žiakov. Aj menej jazykovo zdatní žiaci budú motivovaní používať angličtinu aktívne, žiaci sa budú učiť od seba navzájom a ich jazykové zručnosti sa budú rozvíjať prirodzene. Takéto hodiny budú pre žiakov netradičné, ale pútavejšie. Zároveň žiaci touto inovatívnou metódou získajú zručnosť kritického myslenia a kultúrneho povedomia. Okrem toho bude stimulovaná ich predstavivosť, estetické vnímanie, empatia, komunikácia a samotný intelektuálny rast.

                  Účasťou na tejto mobilite sme zároveň spoznali novú krajinu, jej kultúru a vymenili sme si pedagogické skúsenosti s účastníkmi – pedagógmi z iných európskych krajín, s ktorými sme nadviazali spoluprácu.

     • Výsledky volieb členov rady školy v kategórii zástupcovia rodičov

     • Dňa 21.09.2022 sa v zmysle výzvy predsedu Prešovského samosprávneho kraja uskutočnili voľby členov
      Rady školy pri Strednej priemyselnej škole strojníckej, Duklianska 1 v Prešove v kategórii zástupcovia rodičov.

      Výsledky volieb:

      1. Ing. Matúš Duňa – 124 hlasov
      2. Anna Lišivková – 75 hlasov
      3. Mgr. Erika Petrušová – 71 hlasov
      4. MVDr. Lenka Andreková – 63 hlasov

      Na základe uvedených výsledkov boli do Rady školy pri Strednej priemyselnej škole strojníckej, Duklianska 1 v Prešove zvolení:

              Ing. Matúš Duňa

              Anna Lišivková

       

      Srdečne blahoželáme!

    • Súťaž 10 000 PRE ZDRAVIE
     • Súťaž 10 000 PRE ZDRAVIE

     • Prešovský a Košický samosprávny kraj, v spolupráci s IDS Východ, organizujú počas Európskeho týždňa mobility 2022 súťaž 10 000 PRE ZDRAVIE, ktorá bude tento rok rozdelená do dvoch kategórií:
         1. dospelí, 
         2. žiaci stredných škôl do 18 rokov.

      - Úlohou je každý deň od 16. do 22. 9. 2022 prejsť denne aspoň 10 000 krokov. 
      - Na rátanie krokov je možné využiť iba vybrané mobilné aplikácie (Google Fit, Počítadlo krokov – Krokomer, Huawei Zdravie, Zdravie, Garmin Connect, Suunto, Polar, Coros). 
      - Úlohou súťažiacich je zhotovenie fotografie (screenshotu) na konci každého dňa s viditeľným dátumom merania krokov, ako aj viditeľným počtom krokov a následná registrácia do súťaže prostredníctvom online Google formulára (prihlasovací online formulár pre dospelých: https://lnk.sk/pik8, pre žiakov do 18 rokov: https://lnk.sk/qjo8). 

      Europsky_tyzden_mobility_10000_krokov_pre_zdravie_2022.pdf

      Europsky_tyzden_mobility_AKCIE_2022-2023.pdf​​​​​​​