• Voľby členov rady školy

     • Prešovský samosprávny kraj, ako zriaďovateľ Strednej priemyselnej školy strojníckej, Duklianska 1, Prešov, podľa § 25 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. v platnom znení a § 1 ods. 3 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v platnom znení vyhlásil výzvu na voľby členov Rady školy pri Strednej priemyselnej škole strojníckej, Duklianska 1 v Prešove.


      Radu školy tvorí 11 členov v zložení:

      • dvaja zástupcovia pedagogických zamestnancov školy zvolení vo voľbách pedagogickými zamestnancami školy,
      • jeden zástupca ostatných (nepedagogických) zamestnancov školy zvolený vo voľbách ostatnými (nepedagogickými) zamestnancami školy,
      • traja zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy, zvolení vo voľbách rodičmi žiakov školy,
      • jeden zástupca žiakov zvolený žiackou školskou radou a
      • štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa, z ktorých je v stredných odborných školách jeden zástupca stavovskej organizácie s odbornou spôsobilosťou v príslušnom alebo príbuznom odbore vzdelávania, ak ho stavovská organizácia nominuje.


      V zmysle vyššie uvedenej výzvy určujem miesto, termín a čas konania volieb pre jednotlivé skupiny volených zástupcov takto:


      Kategória pedagogických zamestnancov školy

      Miesto konania volieb:    Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, 080 04 Prešov

      Termín konania volieb:   23.09.2020

      Čas konania volieb :        10.35 hod.


      Kategória nepedagogických zamestnancov školy

      Miesto konania volieb:    Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, 080 04 Prešov

      Termín konania volieb:   23.09.2020

      Čas konania volieb :        11.00 hod.


      Kategória zástupcov rodičov

      Miesto konania volieb:    Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, 080 04 Prešov

      Termín konania volieb:   23.09.2020

      Čas konania volieb :        16.00 hod.

                  V zmysle Štatútu Žiackej školskej rady pri Strednej priemyselnej škole strojníckej, Duklianska 1, Prešov, článku IV., bodu 6. sa predseda žiackej školskej rady stáva zároveň aj členom rady školy.


                  Volebná komisia pre voľby členov do Rady školy pri Strednej priemyselnej škole strojníckej, Duklianska 1 v Prešove bude pozostávať z týchto členov:  

      1. Slavomíra Jurašeková – predseda komisie
      2. Ing. Monika Koltášová – člen komisie
      3. Mgr. Ivan Lenko – člen komisie.


      Kandidátov do rady školy za pedagogických zamestnancov školy, ostatných zamestnancov školy a rodičov žiakov školy môže po jeho súhlase (odovzdaný písomný súhlas s kandidatúrou stiahnut.pdf) navrhnúť ktorýkoľvek z oprávnených voličov riaditeľke školy takto:

      • elektronicky na adrese rusinkova.hedviga@spspo.sk
      • prostredníctvom EduPage ako správu s označením dôležitá alebo
      • osobne doručiť písomnou formou do kancelárie riaditeľky školy

      najneskôr do 23.09.2020 do 08.00 hod.


                  Podľa § 1 ods. 6 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v platnom znení sa voľby do rady školy môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Ak sa nezíde nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, riaditeľka školy vyhlási opakovanú voľbu, pričom sa pri opakovaných voľbách podmienka účasti nadpolovičnej väčšiny nevyžaduje.

                  V prípade, že sa v niektorej kategórii nezíde nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, opakovaná voľba sa bude konať

      dňa 24.09.2020 v čase 13.00 hod. – 15.00 hod.

      v zborovni Strednej priemyselnej školy strojníckej, Duklianska 1, Prešov.