• Prijímacie skúšky v ďalšom termíne
     • Prijímacie skúšky v ďalšom termíne

     • Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov bude realizovať prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest.
      Celkový počet voľných miest v študijnom odbore 2381 M strojárstvo – 4 žiaci.

    • ERASMUS+
     • ERASMUS+

     • Dňa 19.5.2022 bol Strednej priemyselnej škole strojníckej, Duklianska 1, Prešov vo výberovom procese v programe Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, Kľúčová akcia 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov v rámci akreditácie schválený grant vo výške 63 145 EUR.
      Žiaci a učitelia sa môžu tešiť na schválené aktivity 😊

    • "Mobilita učiteľov v Grécku v rámci programu Erasmus+"
     • "Mobilita učiteľov v Grécku v rámci programu Erasmus+"

     • V dňoch od 09.05. do 13.05.2022 sa uskutočnila týždňová mobilita Job Shadowing učiteľov SPŠ Strojníckej v rámci programu Erasmus+. Na danej mobilite sa zúčastnili koordinátorka projektu Erasmus+ Mgr. Marcela Macková, učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov Mgr. Patrik Madár a učiteľ odborných predmetov Ing. Jozef Malinovský. Mobilita prebiehala v gréckej škole 1st Geniko Lykeio of Kilkis. Od tamojších učiteľov aj žiakov sa našim učiteľom dostalo srdečné privítanie. Naši učitelia mali možnosť vidieť reálnu výučbu v zahraničí s cieľom skvalitňovať vzdelávanie na SPŠ strojníckej. Na základe hospitácií na vyučovacích hodinách bolo možné pozorovať kombinovanú výučbu v gréckom aj anglickom jazyku, využívanie inovatívnych počítačových softvérov a zároveň aj nadšenie žiakov pre vzdelávanie. Miestni učitelia komunikovali reálne problémy, s ktorými sa stretávajú pri výučbe, ale aj mimo nej, a ktoré sú veľmi podobné tým našim. Napriek menej podporovanému školstvu v Grécku si žiaci uvedomujú dôležitosť vzdelania, čo reflektuje aj ich prístup k vyučovaniu. Rovnako aj učitelia ukázali svoje inovatívne prístupy k svojmu predmetu. Svoj voľný čas venovali našim učiteľom na priblíženie ich kultúry, zvykov a nadšenia pre bohatú históriu a národnú identitu. Celú mobilitu považujú obidve strany za veľmi produktívnu.
      Veríme, že novo nadobudnuté skúsenosti prispejú k neustálemu napredovaniu našej školy a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

    • Španielsko v rámci Erasmus+
     • Španielsko v rámci Erasmus+

     • V dňoch 04.04. – 08.04.2022 sa pedagógovia našej školy – riaditeľka školy RNDr. Hedviga Rusinková, zástupca riaditeľky školy pre teoretické odborné a praktické vyučovanie Ing. Pavol Pavlanin a koordinátorka projektov Erasmus+ Mgr. Marcela Macková, zúčastnili mobility Job Shadowing v Polytechnickej škole v meste Castellón de la Plana v Španielsku. Spoznali sme systém vyučovania v Španielsku a systém vyučovania priamo v danej škole. Taktiež sme sa zúčastnili návštev vo firmách, s ktorými škola spolupracuje v rámci praktického vyučovania na pracovisku zamestnávateľa. Spoznali sme krajinu, nových ľudí a taktiež obohatili svoje vedomosti o histórii, kultúre a pamiatkach Španielska. Aj napriek tomu, že sme sa  prioritne venovali náčuvom a pozorovaniu vzdelávania na všeobecnovzdelávacích aj odborných predmetoch, veľkým pozitívom bolo nadviazanie priateľských vzťahov, ktorých výsledkom je dohoda o dvojtýždňovej žiackej odbornej stáži v študijných odboroch mechatronika a technika a prevádzka dopravy v mesiaci september 2022.