• Ako sa učí on-line

     •     Našu snahu ako zefektívniť vyučovací proces si všimol aj zriaďovateľ, a preto si vybral SPŠ strojnícku, ktorá je v jeho pôsobnosti, aby zistil, ako prebieha online vyučovanie u nás. Ukázali sme, že zavedenie online vyučovania závisí predovšetkým od technického vybavenia školy a digitálnych zručností učiteľa, ktorý keď si nájde vlastný nástroj, potom je online vyučovanie jednoduché a efektívne. Samozrejmosťou bolo, že sme sa uistili formou online ankety, že žiaci majú prístup na internet a aspoň základné technické vybavenie, prostredníctvom ktorého môžu pracovať a komunikovať s vyučujúcimi.

          Prešovský samosprávny kraj zverejnil na svojej facebookovej stránke a youtubovom kanáli v relácii Týždeň v PSK video materiál, v ktorom sa snažia priblížiť snahu pedagogických zamestnancov o zvýšenie efektivity výučby nielen všeobecno-vzdelávacích a teoretických odborných predmetov, ale aj odborných praktických predmetov, ktoré vyžadujú obrovskú kreativitu, prípravu a technické vybavenie.

        Myslíme si, že práve preto si vybrali našu školu. Veď posúďte sami.        

     • Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania po dobu trvania pandémie COVID-19

     • Riaditeľka Strednej priemyselnej školy strojníckej, Duklianska 1, Prešov oznamuje všetkým žiakom a pedagogickým zamestnancom školy, že v súlade s rozhodnutím MŠVVaŠ SR sa

      s okamžitou platnosťou prerušuje prezenčná forma vzdelávania na stredných školách až do odvolania.

      V súlade s mimoriadnou situáciou sledujte webovú stránku a EduPage, kde budú zverejňované aktualizované informácie.

      RNDr. Hedviga Rusinková, riaditeľka školy

      Aktualizované základné prevádzkové podmienky  pre Strednú priemyselnú školu strojnícku, Duklianska 1, Prešov po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení pre všetkých žiakov a  zamestnancov školy.

      Prikazny_list_riaditelky_skoly_c._7.pdf

      Usmernenie_MINEDU.pdf​​​​​​​


     • Výsledky volieb členov rady školy

     • Dňa 23.09.2020 sa v zmysle výzvy predsedu Prešovského samosprávneho kraja uskutočnili voľby členov Rady školy pri Strednej priemyselnej škole strojníckej, Duklianska 1 v Prešove pre jednotlivé skupiny volených zástupcov.

      Výsledky volieb v jednotlivých kategóriách:

      Kategória pedagogických zamestnancov školy

      1. Ing. Peter Onderko – 24 hlasov
      2. Mgr. Judita Geľhošová – 17 hlasov
      3. Ing. Janka Hnatová – 13 hlasov
      4. Ing. Martina Pavlaninová – 8 hlasov

      Kategória nepedagogických zamestnancov školy:

      1. Mgr. Denisa Paľová – 14 hlasov
      2. Slavomíra Jurašeková – 1 hlasov
      3. Mgr. Ľudmila Jakubčová – 0 hlasov

      Kategória zástupcov rodičov:

      1. Mgr. Mária Fecková – 134 hlasov
      2. Iveta Havirová – 124 hlasov
      3. Bc. Róbert Mačej – 116 hlasov
      4. Ing. Mária Havrilayová – 110 hlasov

      V zmysle Štatútu Žiackej školskej rady pri Strednej priemyselnej škole strojníckej, Duklianska 1, Prešov sa členom rady školy v kategórii zástupca žiakov stal Filip Paľo, žiak IV.A triedy.

      Srdečne blahoželáme!

     • Voľby členov rady školy

     • Prešovský samosprávny kraj, ako zriaďovateľ Strednej priemyselnej školy strojníckej, Duklianska 1, Prešov, podľa § 25 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. v platnom znení a § 1 ods. 3 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v platnom znení vyhlásil výzvu na voľby členov Rady školy pri Strednej priemyselnej škole strojníckej, Duklianska 1 v Prešove.


      Radu školy tvorí 11 členov v zložení:

      • dvaja zástupcovia pedagogických zamestnancov školy zvolení vo voľbách pedagogickými zamestnancami školy,
      • jeden zástupca ostatných (nepedagogických) zamestnancov školy zvolený vo voľbách ostatnými (nepedagogickými) zamestnancami školy,
      • traja zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy, zvolení vo voľbách rodičmi žiakov školy,
      • jeden zástupca žiakov zvolený žiackou školskou radou a
      • štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa, z ktorých je v stredných odborných školách jeden zástupca stavovskej organizácie s odbornou spôsobilosťou v príslušnom alebo príbuznom odbore vzdelávania, ak ho stavovská organizácia nominuje.


      V zmysle vyššie uvedenej výzvy určujem miesto, termín a čas konania volieb pre jednotlivé skupiny volených zástupcov takto:


      Kategória pedagogických zamestnancov školy

      Miesto konania volieb:    Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, 080 04 Prešov

      Termín konania volieb:   23.09.2020

      Čas konania volieb :        10.35 hod.


      Kategória nepedagogických zamestnancov školy

      Miesto konania volieb:    Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, 080 04 Prešov

      Termín konania volieb:   23.09.2020

      Čas konania volieb :        11.00 hod.


      Kategória zástupcov rodičov

      Miesto konania volieb:    Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, 080 04 Prešov

      Termín konania volieb:   23.09.2020

      Čas konania volieb :        16.00 hod.

                  V zmysle Štatútu Žiackej školskej rady pri Strednej priemyselnej škole strojníckej, Duklianska 1, Prešov, článku IV., bodu 6. sa predseda žiackej školskej rady stáva zároveň aj členom rady školy.


                  Volebná komisia pre voľby členov do Rady školy pri Strednej priemyselnej škole strojníckej, Duklianska 1 v Prešove bude pozostávať z týchto členov:  

      1. Slavomíra Jurašeková – predseda komisie
      2. Ing. Monika Koltášová – člen komisie
      3. Mgr. Ivan Lenko – člen komisie.


      Kandidátov do rady školy za pedagogických zamestnancov školy, ostatných zamestnancov školy a rodičov žiakov školy môže po jeho súhlase (odovzdaný písomný súhlas s kandidatúrou stiahnut.pdf) navrhnúť ktorýkoľvek z oprávnených voličov riaditeľke školy takto:

      • elektronicky na adrese rusinkova.hedviga@spspo.sk
      • prostredníctvom EduPage ako správu s označením dôležitá alebo
      • osobne doručiť písomnou formou do kancelárie riaditeľky školy

      najneskôr do 23.09.2020 do 08.00 hod.


                  Podľa § 1 ods. 6 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v platnom znení sa voľby do rady školy môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Ak sa nezíde nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, riaditeľka školy vyhlási opakovanú voľbu, pričom sa pri opakovaných voľbách podmienka účasti nadpolovičnej väčšiny nevyžaduje.

                  V prípade, že sa v niektorej kategórii nezíde nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, opakovaná voľba sa bude konať

      dňa 24.09.2020 v čase 13.00 hod. – 15.00 hod.

      v zborovni Strednej priemyselnej školy strojníckej, Duklianska 1, Prešov.

     • Program Erasmus+

     • Začiatkom tohto roka sme opäť vypracovali projekt v programe Erasmus+ a boli sme úspešní.

      Projekt s názvom „Smerovať k Európe - učiť sa a zlepšovať“ bude trvať do roku 2022 a je zameraný na zdokonalenie jazykových a vzdelávacích kompetencií našich pedagógov, ktoré budú rozvíjať na školách podobného zamerania a v jazykových školách vo viacerých krajinách EU. Nadobudnuté skúsenosti a poznatky budú následne aplikovať vo svojom vyučovacom procese, a tak prispejú k zvýšeniu vzdelávania na našej škole.

     • Poďakovanie

     • V mene všetkých zamestnancov a žiakov našej školy sa chceme poďakovať všetkým ľuďom, ktorí sú v 1. línii boja s koronavírusom.

      Ďakujeme lekárom, zdravotným sestrám, ošetrovateľom, lekárnikom,  policajtom, hasičom, vojakom, predavačom, sprievodcom, vodičom a mnohým ďalším, za ich obetavú prácu pri riešení tejto neľahkej spoločenskej situácie.

      ĎAKUJEME!

     • Tatranský Teambuilding - túra na Hrebienok

     • Počas jarných prázdnin učitelia školy absolvovali Preventívne psychologické poradenstvo. Súčasťou pobytu bolo aj poznávanie krás tatranskej prírody. Návšteva Tatranskej Lomnice, Starého Smokovca a túra na Hrebienok.