• Veľká pátracia súťaž o knihách
     • Veľká pátracia súťaž o knihách

     • Mesiac marec sa už tradične spája s knihami a čítaním. Tento rok sme pre Vás pripravili pátraciu súťaž o knihách. Vašou úlohou bude podľa daných indícií, ktoré Vám dá hlavná postava knihy, uhádnuť názov diela aj meno autora desiatich kníh. Správne odpovede posielajte do 31. marca 2021 na adresu ulohyalc@gmail.com. Uveďte svoje meno a triedu. Najlepších a najrýchlejších lúštiteľov odmeníme. Nápovedy sú prípustné – použi zošit, internet, priateľa, rodiča alebo aj vlastnú hlavu.

      Sutaz_o_knihach.pdf​​​​​​​


    • Školské kolo 43. ročníka SOČ
     • Školské kolo 43. ročníka SOČ

     • Stredoškolská odborná činnosť je tradičná súťaž na našej škole. Školské kolo 43. ročníka prebehlo dištančne v stredu 17.2.2021. O 12tej sa spustila súťaž online cez MS Teams. Okrem súťažiacich a porotcov sa prihlásili aj pedagógovia a študenti našej školy. Ďakujeme im za podporu súťažiacich.  V tomto školskom roku 2020/2021 súťažilo 8 študentov 4. ročníka s piatimi originálnymi prácami v troch kategóriách so zameraním strojárskym , životným prostredím a problematikou voľného času .

      Výsledková listina - SOC_SK_43.pdf

      Úspešným riešiteľom SOČky gratulujeme a držíme palce na krajskom kole!

    • Školské kolo SOČ
     • Školské kolo SOČ

     • Aj v tomto školskom roku 2020/2021 sa uskutoční

      školské kolo SOČ  dištančne.

      43. ročník tejto súťaže bude na našej škole prebiehať

      v stredu 17.2.2021 od 12:00 online.

       

      Všetci záujemcovia sú vítaní a súťažiacim držíme palce!

     • BeREADY AWARDS - TECH 2020

     • Pod záštitou SAIDE - Slovenskej asociácie pre rozvoj inovácií vo vzdelávaní sa konala súťaž, kde vybraní stredoškoláci riešia technické problémy a nadobúdajú zručnosti dôležité pre svoju budúcu kariéru. Súťaž bola určená pre technicky zameraných stredoškolákov z celého Slovenska. Išlo o študentov maturitných ročníkov študujúcich elektrotechniku, počítačové systémy a programovanie.

      Napriek tomu, že naša škola zatiaľ nie je zameraná na tieto odvetvia, podarilo Jozefovi Talianovi, Daliborovi Popovičovi Samuelovi Fedorčíkovi  pod vedením Filipa Paľa vytvoriť koncept inteligentného mestečka v podmienkach Slovenska. Dokázali navrhnúť 3D model energeticky nezávislého mestečka s elimináciou priamych emisií s využitím inteligentných technológií.

     • Ako sa učí on-line

     •     Našu snahu ako zefektívniť vyučovací proces si všimol aj zriaďovateľ, a preto si vybral SPŠ strojnícku, ktorá je v jeho pôsobnosti, aby zistil, ako prebieha online vyučovanie u nás. Ukázali sme, že zavedenie online vyučovania závisí predovšetkým od technického vybavenia školy a digitálnych zručností učiteľa, ktorý keď si nájde vlastný nástroj, potom je online vyučovanie jednoduché a efektívne. Samozrejmosťou bolo, že sme sa uistili formou online ankety, že žiaci majú prístup na internet a aspoň základné technické vybavenie, prostredníctvom ktorého môžu pracovať a komunikovať s vyučujúcimi.

          Prešovský samosprávny kraj zverejnil na svojej facebookovej stránke a youtubovom kanáli v relácii Týždeň v PSK video materiál, v ktorom sa snažia priblížiť snahu pedagogických zamestnancov o zvýšenie efektivity výučby nielen všeobecno-vzdelávacích a teoretických odborných predmetov, ale aj odborných praktických predmetov, ktoré vyžadujú obrovskú kreativitu, prípravu a technické vybavenie.

        Myslíme si, že práve preto si vybrali našu školu. Veď posúďte sami.        

     • Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania po dobu trvania pandémie COVID-19

     • Riaditeľka Strednej priemyselnej školy strojníckej, Duklianska 1, Prešov oznamuje všetkým žiakom a pedagogickým zamestnancom školy, že v súlade s rozhodnutím MŠVVaŠ SR sa

      s okamžitou platnosťou prerušuje prezenčná forma vzdelávania na stredných školách až do odvolania.

      V súlade s mimoriadnou situáciou sledujte webovú stránku a EduPage, kde budú zverejňované aktualizované informácie.

      RNDr. Hedviga Rusinková, riaditeľka školy

      Aktualizované základné prevádzkové podmienky  pre Strednú priemyselnú školu strojnícku, Duklianska 1, Prešov po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení pre všetkých žiakov a  zamestnancov školy.

      Prikazny_list_riaditelky_skoly_c._7.pdf

      Usmernenie_MINEDU.pdf​​​​​​​


     • Voľby členov rady školy

     • Prešovský samosprávny kraj, ako zriaďovateľ Strednej priemyselnej školy strojníckej, Duklianska 1, Prešov, podľa § 25 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. v platnom znení a § 1 ods. 3 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v platnom znení vyhlásil výzvu na voľby členov Rady školy pri Strednej priemyselnej škole strojníckej, Duklianska 1 v Prešove.


      Radu školy tvorí 11 členov v zložení:

      • dvaja zástupcovia pedagogických zamestnancov školy zvolení vo voľbách pedagogickými zamestnancami školy,
      • jeden zástupca ostatných (nepedagogických) zamestnancov školy zvolený vo voľbách ostatnými (nepedagogickými) zamestnancami školy,
      • traja zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy, zvolení vo voľbách rodičmi žiakov školy,
      • jeden zástupca žiakov zvolený žiackou školskou radou a
      • štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa, z ktorých je v stredných odborných školách jeden zástupca stavovskej organizácie s odbornou spôsobilosťou v príslušnom alebo príbuznom odbore vzdelávania, ak ho stavovská organizácia nominuje.


      V zmysle vyššie uvedenej výzvy určujem miesto, termín a čas konania volieb pre jednotlivé skupiny volených zástupcov takto:


      Kategória pedagogických zamestnancov školy

      Miesto konania volieb:    Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, 080 04 Prešov

      Termín konania volieb:   23.09.2020

      Čas konania volieb :        10.35 hod.


      Kategória nepedagogických zamestnancov školy

      Miesto konania volieb:    Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, 080 04 Prešov

      Termín konania volieb:   23.09.2020

      Čas konania volieb :        11.00 hod.


      Kategória zástupcov rodičov

      Miesto konania volieb:    Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, 080 04 Prešov

      Termín konania volieb:   23.09.2020

      Čas konania volieb :        16.00 hod.

                  V zmysle Štatútu Žiackej školskej rady pri Strednej priemyselnej škole strojníckej, Duklianska 1, Prešov, článku IV., bodu 6. sa predseda žiackej školskej rady stáva zároveň aj členom rady školy.


                  Volebná komisia pre voľby členov do Rady školy pri Strednej priemyselnej škole strojníckej, Duklianska 1 v Prešove bude pozostávať z týchto členov:  

      1. Slavomíra Jurašeková – predseda komisie
      2. Ing. Monika Koltášová – člen komisie
      3. Mgr. Ivan Lenko – člen komisie.


      Kandidátov do rady školy za pedagogických zamestnancov školy, ostatných zamestnancov školy a rodičov žiakov školy môže po jeho súhlase (odovzdaný písomný súhlas s kandidatúrou stiahnut.pdf) navrhnúť ktorýkoľvek z oprávnených voličov riaditeľke školy takto:

      • elektronicky na adrese rusinkova.hedviga@spspo.sk
      • prostredníctvom EduPage ako správu s označením dôležitá alebo
      • osobne doručiť písomnou formou do kancelárie riaditeľky školy

      najneskôr do 23.09.2020 do 08.00 hod.


                  Podľa § 1 ods. 6 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v platnom znení sa voľby do rady školy môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Ak sa nezíde nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, riaditeľka školy vyhlási opakovanú voľbu, pričom sa pri opakovaných voľbách podmienka účasti nadpolovičnej väčšiny nevyžaduje.

                  V prípade, že sa v niektorej kategórii nezíde nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, opakovaná voľba sa bude konať

      dňa 24.09.2020 v čase 13.00 hod. – 15.00 hod.

      v zborovni Strednej priemyselnej školy strojníckej, Duklianska 1, Prešov.

     • Tatranský Teambuilding - túra na Hrebienok

     • Počas jarných prázdnin učitelia školy absolvovali Preventívne psychologické poradenstvo. Súčasťou pobytu bolo aj poznávanie krás tatranskej prírody. Návšteva Tatranskej Lomnice, Starého Smokovca a túra na Hrebienok.

    • Súťaž o najlepšiu esej v ANJ
     • Súťaž o najlepšiu esej v ANJ

     • Písanie slohových prác je podstatnou zložkou vyučovania anglického jazyka a súčasťou písomnej maturitnej skúšky.  Rozvoj tejto kompetencie sme podporili súťažou o najlepšiu esej. V pondelok 24.2.2020 si to vyskúšali žiaci tretieho a štvrtého ročníka.

      Žiaci sa mali vyjadriť na tému či hranie násilných hier vyvoláva problémy správania.  Účastníci prezentovali svoj názor na význam aj pozitíva hrania hier, ale aj na možnosť negatívneho vplyvu násilných videohier na formovanie osobnosti mladého človeka. Pri problematike zákazu takýchto hier poukázali skôr na potrebu výchovy a vplyv rodičov.

      Najlepšou prácou bola esej Jakuba Jančuša zo IV.C.  Druhé miesto obsadil Kristián Luberda z III.B a tretie miesto patrilo Michalovi Polkablovi z triedy III.A. Víťaznú prácu, ale aj druhé a tretie miesto sme odmenili finančnou čiastkou a všetkým účastníkom sme poďakovali za účasť. Dúfame, že motiváciou pre účasť žiakov v budúcoročnej súťaži nebude iba finančná odmena, ale aj dobrý pocit z toho, že sú schopní vyjadriť sa k aktuálnym problémom, úspešne zvládnuť maturitnú skúšku a byť pripravení  pre  európsky pracovný trh.

      Mgr. Marcela Macková, Mgr. Ľudmila Marinčáková