• Mobilita učiteľov vo Fínsku v rámci programu Erasmus +
     • Mobilita učiteľov vo Fínsku v rámci programu Erasmus +

     • V dňoch 17.04 – 21.04. 2023 sa uskutočnila týždňová mobilita Job Shadowing učiteľov SPŠ strojníckej v rámci programu Erasmus+ v Helsinkách vo Fínsku – Helsingin yhteislyseo. Na tejto mobilite participovala koordinátorka projektu Erasmus+ Mgr. Marcela Macková, učiteľka všeobecno-vzdelávacích predmetov Mgr. Zuzana Fejerčáková a učiteľ odborných predmetov Ing. Jozef Malinovský.

      Naši pedagógovia sa zúčastnili na hospitáciách v súkromnej škole všeobecného typu a to konkrétne na hodinách anglického jazyka, matematiky, fyziky, IKT a iných všeobecnovzdelávacích predmetov ako aj na hodinách predmetov technického zamerania, na ktorých pozorovali výchovno-vzdelávací proces s dôrazom na využívané metódy a formy výučby, informačno-komunikačné technológie a digitálne médiá aplikované v rámci jednotlivých predmetov. Dominantnou črtou školy je rešpektovanie individualít každého žiaka ako aj fakt, že školu navštevujú žiaci rôznych kultúr a národností - podpora multikultúrneho vedomia a snaha o dosiahnutie rovnosti žiakov s rôznym sociálnym zázemím, individuálny prístup k jednotlivým žiakom prostredníctvom variabilných metód predstavuje samozrejmosť. Ústretový a priateľský prístup fínskych kolegov aj žiakov umožnil našim učiteľom klásť otázky a zistiť čo najviac o fínskom vzdelávacom systéme, každodennom živote  školy, vzťahoch  medzi pedagógmi a žiakmi, spôsobe ich komunikácie, spolupráce. Naši učitelia tak mali možnosť inšpirovať sa, motivovať, porovnávať digitálne a metodické zručnosti používané v podmienkach našej školy a našimi pedagógmi so zručnosťami fínskych pedagógov, konfrontovať školské systémy, učebné osnovy a organizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu v mimoriadne modernej a špičkovo vybavenej škole. V priebehu mobility dostali naši učitelia priestor prezentovať SPŠ strojnícku ako aj východoslovenský región fínskym kolegom a žiakom, diskutovať a vymieňať si poznatky s fínskymi pedagógmi, získavať nové kontakty pre potenciálnu budúcu spoluprácu. Nadobudnuté  skúsenosti budú naši pedagógovia zdieľať v rámci otvorených hodín s ostatnými pedagogickými zamestnancami našej školy a budú ich aktívne využívať v snahe inovovať a skvalitniť vzdelávanie na našej škole, zatraktívniť výchovno-vzdelávací proces za účelom motivovať žiakov k učeniu a zlepšeniu študijných výsledkov. Participovanie na mobilite Job Shadowing v rámci programu Erasmus+ v Helsinkách v nemalej miere prispelo aj k rozvoju pedagogických zručností a profesionálnemu rastu našich učiteľov.

    • SYGA 2023 - obrovský úspech našich mechatronikov
     • SYGA 2023 - obrovský úspech našich mechatronikov

     • Tento rok sa konal 20. ročník súťaže SYGA 2023 (Siemens Young Generation Award 2023) určenej študentom stredných odborných škôl elektrotechnického a strojníckeho zamerania s témou „Digitalizácia a automatizácia ako prostriedok k zefektívneniu výroby“.
      Do súťaže sa zapojili dvaja žiaci IV.C triedy, Dominik Andraščík a Filip Hreha pod vedením Ing. Patrika Paugscha. Vytvorili testovaciu stanicu batériových článkov, ktorá slúži na vyhodnotenie kvality konkrétnych článkov. S prácou postúpili do finále 10 najlepších prác na Slovenku z celkového počtu 23 prihlásených prác.

      Finále súťaže sa konalo na Žilinskej univerzite v Žiline 13.4. – 14.4.2023.

      Dominik a Filip sa stali víťazmi súťaže SYGA 2023.

      Srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

    • ERASMUS+, Job Shadowing – Francúzsko – Albertville
     • ERASMUS+, Job Shadowing – Francúzsko – Albertville

     • V dňoch 20.03. – 24.03.2023 sa traja učitelia našej školy zúčastnili mobility Job Shadowing vo Francúzsku. V meste Albertville mali možnosť pozorovať vyučovanie realizované metódou CLIL. Okrem tejto metódy sa oboznámili aj s francúzskym vzdelávacím systémom a celkovo s metódami a formami vzdelávania na nižšej strednej škole.V rámci stáže mali naši učitelia možnosť oboznámiť sa tiež s prírodou, kultúrou a tradíciami danej oblasti. Navštívili blízke lyžiarske stredisko, kde chodia žiaci školy na lyžiarsky výcvik, prezreli si mesto, neďalekú historickú dedinu a pamätihodnosti v meste.

    • Pracovná návšteva firmy Volvo Cars
     • Pracovná návšteva firmy Volvo Cars

     • Dňa 20.03.2023 sa na našej škole uskutočnila pracovná  návšteva zástupcov firmy Volvo Cars a zástupcov Prešovského samosprávneho kraja s vedením našej školy. 

      Hlavnou témou bolo odborné vzdelávanie a príprava ľudských zdrojov. 

      V krátkej prezentácii riaditeľka školy RNDr. Rusinková predstavila hosťom možnosti štúdia na našej škole a študijné odbory. 

      Nasledovala spoločná prehliadka školy po jednotlivých špecializovaných učebniach, ktoré odprezentoval ZRŠ, Ing. Pavlanin spolu s odborným prekladom Mgr. Fejerčákovej, vyučujúcej ANJ a vybranými žiakmi za jednotlivé študijné odbory, ktorí viedli so zástupcami firmy Volvo Cars diskusiu týkajúcu sa štúdia, ale aj následného uplatnenia sa na trhu práce.  

      Ďakujeme Prešovskému samosprávnemu kraju a zástupcom firmy za návštevu a dúfame, že v budúcnosti bude práve automobilka Volvo Cars vhodnou príležitosťou pre uplatnenie sa našich absolventov na trhu práce. 

    • Erasmus +, mobilita Job Shadowing v meste Östersund vo Švédsku
     • Erasmus +, mobilita Job Shadowing v meste Östersund vo Švédsku

     • Aktivity v rámci projektu Erasmus v našej škole naďalej pokračujú programami aj pre učiteľov.  V rámci zdokonaľovania sa v oblasti pedagogických i jazykových zručností sa naši učitelia Mgr. Macela Macková, PhDr. Emília Alcnauerová, Mgr. Mária Forgáčová a Mgr. Patrik Madar zúčastnili v dňoch 20.02. – 25.02.2023 ďalšej mobility Job Shadowing v strednej škole Storsjogymnaset v meste Östersund vo Švédsku. 

      Švédsky školský vzdelávací systém sa v mnohých veciach od nášho líši - vyučovanie prebieha v trojhodinových blokoch, realizuje sa hlavne projektovou formou vyučovania, na hodinách prevažuje skupinová práca. Žiaci sú vedení k vyjadrovaniu svojich názorov a postojov k danej problematike, učiteľov oslovujú krstnými menami.

      Okrem vzdelávacieho systému sa naši učitelia mali možnosť oboznámiť aj s históriou a kultúrou Štokholmu i Östersundu, čo je mesto v strednom Švédsku. Nachádza sa na brehu jazera Storsjön. Je známym centrom zimných športov, konali sa tam majstrovstvá svetabiatloneorientačnom behu na lyžiach a rýchlokorčuľovaní. Mali možnosť navštíviť múzeum Jamtli, kráľovský palác v Štokholme, Vasa námorné múzeum aj múzeum Vikingov.

           Bohatý program obohatil našich učiteľov nielen po odbornej stránke, ale aj ľudskej stránke.

    • Erasmus+, Plzeň
     • Erasmus+, Plzeň

     • V rámci vzdelávacej mobility organizovanej programom Erasmus+ mali naši žiaci možnosť v období 20.03.2023 – 31.03.2023 absolvovať študentskú prax v Plzni v závode Doosan Škoda Power s.r.o., ktorý sa špecializuje na vývoj a výrobu parných turbín, výmenníkov tepla a súvisiacich energetických zariadení a v spoločnosti Konplan s.r.o., ktorá navrhuje nápojové linky, vytvára technickú dokumentáciu a návody na montáž dopravných liniek na nápoje.

           Žiaci odboru Strojárstvo pracovali v závode Doosan Škoda Power s.r.o., kde mali možnosť navrhovať a vytvárať 3D modely turbíny, pracovali s najmodernejšou výpočtovou technikou a programovým vybavením pri konštruovaní súčiastky turbíny. Programovali a obrábali na CNC strojoch, vykonávali kontrolu rozmerov a tvarov dielov turbíny.

           Mechatronici, ktorí pracovali v závode Doosan, vykonávali diagnostiku, údržbu a opravu CNC strojov, prípadne výmenu poškodených alebo nefunkčných prvkov CNC strojov. Zároveň uskutočňovali činnosti súvisiace s testovaním a nastavovaním mechatronických systémov strojov a zariadení pre výrobu v energetickom priemysle, testovali činnosť mechatronických systémov a ich jednotlivých prvkov, nastavovali mechatronické systémy a ich jednotlivé prvky.

           Druhá skupina žiakov odboru Mechatronika  pracovala vo firme Konplan s.r.o., kde vykonávali činnosti súvisiace s tvorbou 3D a 2D dokumentácie pre plniacu a etiketovaciu techniku, navrhovali a vytvorili 3D modely, vypracovali 2D dokumentáciu s aplikovaním príslušných noriem. Zároveň vykonávali činnosti súvisiace s 3D tlačou dielov nápojových liniek. V praxi mali možnosť vidieť prácu plniacich liniek v podnikoch Pilsner Urquell a Bohemia sekt.

           Vo voľnom čase poznávali mesto – prezreli si plzenské podzemie aj pivovarské múzeum. Počas víkendu si pozreli centrum Prahy a jej naznámejšie historické pamiatky.

           Táto mobilita žiakom umožnila rozvíjať nielen pracovné, ale aj organizačné zručnosti, komunikačné schopnosti pri spolupráci s členmi tímu aj mentorom. Nadobudli istotu vo vyjadrovaní postojov a myšlienok, aj motiváciu k vzdelávaniu. Uvedomili si aj zlepšenie svojich možností pri uplatní sa na trhu práce.

    • TRH ODBORNÉHO VZDELÁVANIA
     • TRH ODBORNÉHO VZDELÁVANIA

     • V rámci projektu podporenom MŠVVŠ SR Učitelia SPŠ strojníckej v Prešove inovujú sme v týždni od 13. 2. 2023 do 17. 2. 2023 pripravili projektovú aktivitu TRH ODBORNÉHO VZDELÁVANIA. Cieľom tejto aktivity bola prezentácia zamerania našej školy a obsahovej náplne ŠKVP jednotlivých študijných odborov zážitkovou formou  žiakom 9. a 8. ročníka základných škôl, ich rodičom, zákonným zástupcom a výchovným poradcom.

      Pre všetkých návštevníkov si naši učitelia spolu so žiakmi pripravili rôzne stanovištia: Vedecké objavy, Strojárstvo a mechatronika, Technika a prevádzka dopravy, Prax a Kariérové poradenstvo. Na jednotlivých stanovištiach učitelia a naši žiaci odprezentovali hlavne odborné predmety v rámci všetkých študijných odborov a zároveň si pre deviatakov pripravili aj rôzne aktivity, do ktorých sa mohli zapojiť. Žiaci, ktorí sa aktívne zapojili do pripravených aktivít na jednotlivých stanovištiach, si zarobili školské bankovky, ktoré si na konci prehliadky zamenili za rôzne reklamné predmety s logom našej školy. Navyše všetci žiaci 8. a 9. ročníka mohli zanechať svoje kontaktné údaje a na konci aktivity boli vylosovaní dvaja žiaci ZŠ, ktorí získali rôzne školské predmety.

      Našu školu v tomto týždni navštívilo približne  61 žiakov z 11 základných škôl a 15 dospelých vrátane rodičov, zákonných zástupcov a výchovných poradcov.

      Celú organizáciu trhu odborného vzdelávania mali v rukách naši učitelia:

      koordinátorka – Mgr. Mária Forgáčová,

      vedenie školy: RŠ RNDr. Hedviga Rusinková, ZRŠ Ing. Pavol Pavlanin, ZRŠ Mgr. Aneta Vargová,

      učitelia: Mgr. Adriána Mirilovič, Ing. Peter Onderko, Ing. Martina Pavlaninová, Mgr. Judita Geľhošová, Ing. Miloš Murin, Ing. Rastislav Švirk.

      Pri organizácii a realizácii spolupracovali naši učitelia aj s našimi žiakmi z 3. a 4.ročníka.

      Projektová aktivita Trh odborného vzdelávania mala veľmi pozitívny ohlas medzi účastníkmi, oceňovali najmä zaujímavé aktivity na jednotlivých stanovištiach, zapojenie našich žiakov do aktivít a to, ako oni zapájali návštevníkov a žiakov ZŠ.

      Ďakujem všetkým žiakom, vedeniu školy aj učiteľom, ktorí sa na aktivite Trh odborného vzdelávania podieľali.

       

      Mgr. Mária Forgáčová, kariérová poradkyňa

    • Strojárska olympiáda
     • Strojárska olympiáda

     • Dňa 16.2.2023 sa uskutočnilo finále Strojárskej olympiády na Strojníckej fakulte STU v Bratislave.
      Do olympiády sa zapojilo spolu 72 finalistov z celého Slovenska. Našu školu reprezentovali žiaci 4.ročníka s prácami z oblasti strojárstva a mechatroniky. Žiak IV.C triedy Matúš Zakuťanský sa s prácou Robotické rukavice a holografické okuliare umiestnil na 2. mieste.

       

      Srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu.

    • Školské kolo SOČ
     • Školské kolo SOČ

     • Školské kolo SOČ sa konalo 9.2.2023 na našej škole. Do súťaže sa zapojilo 9 žiakov 4. ročníka v kategóriách so zameraním na strojárstvo, informatiku a mechatroniku.

      Úspešní riešitelia:

      Odbor 9 Strojárstvo, hutníctvo, doprava
         1. miesto: Daniel Pohlod, IV.C – postup na krajské kolo
         2. miesto: Lukáš Kopko, IV.C - postup na krajské kolo

      Odbor 11 Informatika
         1. miesto: Samuel Kokoška, Filip Hreha, IV.C – postup na krajské kolo
         2. miesto: Branislav Popovič, IV.C - postup na krajské kolo

      Odbor 12 Elektrotechnika, hardware, mechatronika
         1. miesto: Matúž Zakuťanský, IV.C – postup na krajské kolo
         2. miesto: Dominik Andraščík, Daniel Jakubčo,  IV.C - postup na krajské kolo
         3. miesto: Kristián Renzo Stach, IV.C – bez postupu

      Úspešným riešiteľom blahoželáme a držíme palce na krajskom kole!

    • Žiacka stáž v Španielsku
     • Žiacka stáž v Španielsku

     • V dňoch od 6.2. do 17.2.2023 sa naši žiaci zúčastnili dvojtýždňovej stáže v Španielsku, ktorá bola organizovaná z projektu Erasmus+. Žiaci v odbore Technika a prevádzka dopravy a v odbore Mechatronika v rámci dvojtýždňovej stáže pracovali v španielskom meste Castellón de la Plana vo firmách Marzá, Cobelsa, Keeltek Engineering Solutions a System Ceramics España.

      Cieľom žiackej mobility bolo získanie praktických zručností v odbore a zdokonalenie sa v cudzom jazyku. Žiaci odboru Technika a prevádzka dopravy sa bližšie oboznámili s prácou v autorizovaných servisoch, kde vykonávali diagnostiku, údržbu a opravu spaľovacích motorov, brzdového systému, náprav, systému riadenia a pruženia. Taktiež získavali nové skúsenosti pri opravách hybridných vozidiel a ich systémov. Žiaci odboru Mechatronika sa venovali návrhu, výrobe, kontrole, testovaniu, nastavovaniu, diagnostike, údržbe a oprave mechatronických systémov strojov pre automatizáciu priemyselných procesov a pre keramický priemysel.

      Vo voľnom čase žiaci poznávali mesto a okolie, oboznamovali sa s kultúrou, s tradíciami a historickými pamiatkami. Počas víkendu navštívili mesto Valencia a v ňom najväčšie akvárium v Európe, Oceanogràfic.

    • Darovanie 2% z dane
     • Darovanie 2% z dane

     • Dobrý deň, milí rodičia,
      je tu obdobie zúčtovania daní za rok 2022.

      Preto Vás chceme poprosiť o darovanie 2% z Vašich daní nášmu občianskemu združeniu „Združenie rodičov pri Strednej priemyselnej škole strojníckej, Duklianska 1, 080 04 Prešov", IČO 51019515. Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole a skvalitnenie vybavenia školy.

      V prílohe tejto správy je tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2% z daní, kde sú vyplnené údaje o našom občianskom združení. K tomuto vyhláseniu je nutné priložiť od zamestnávateľa aj potvrdenie o zaplatení dane. Obidve vypísané a podpísané tlačivá treba doručiť osobne alebo poštou daňovému úradu v sídle Vášho okresného mesta do konca apríla. Rodičia z okresu Prešov mi môžu prostredníctvom svojho dieťaťa tieto tlačivá odovzdať. Doručím ich daňovému úradu.

      Za pochopenie ďakujem a prajem pekný zvyšok dňa.
      Mgr. Ľudmila Marinčáková, koordinátorka spolupráce s radou rodičov

    • Študenti do praxe !
     • Študenti do praxe !

     • Dňa 23.2.2023 sa na TUKE v Košiciach konal workshop „ Študenti do praxe !“.
      Workshop organizovala firma ATS INDUSTRIAL AUTOMATION a Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach. Cieľom worshopu bolo prezentovať digitalizáciu v priemysle, digitálne dvojča a virtuálnu realitu ako nástroj prezentácie návrhu výrobných podnikov, ale aj ako možnosť modernej výučby. Workshopu sa zúčastnili viaceré organizácie z Nemecka, Košíc a z Prešovského kraja to bola naša škola spolu so zástupcom odboru školstva PSK. Naša škola, ako jeden z partnerov firmy, diskutovala o moderných možnostiach výučby automatizovaných systémov a o možnostiach uplatnenia absolventov školy v modernom priemysle. Naši absolventi sa uchádzajú o pozície konštruktérov a programátorov automatizovaných výrobných liniek na Slovensku, ale aj v zahraničí.

    • Kam po základnej škole
     • Kam po základnej škole

     • Dňa 23.2.2023 sme sa zúčastnili prezentačnáej výstavy s názvom Kam po základnej škole. Organizátorom bol Prešovský samosprávny kraj, mesto Prešov, Regionálny úrad školskej správy v Prešove a CPP Prešov. Stánok našej školy navštívilo množstvo žiakov základných škôl z Prešova a okolia v sprievode ich výchovných poradcov. 

    • Školské kolo SOČ
     • Školské kolo SOČ

     • Vo štvrtok 9.2.2023 sa uskutoční 45. ročník  školského kola SOČ 10:00 hod. v zborovni školy. 

       

      Súťažiacim držíme palce!

     • TRH ODBORNÉHO VZDELÁVANIA

     • Srdečne Vás pozývame na podujatie organizované SPŠ strojníckou, Duklianska 1, Prešov v rámci projektu podporenom MŠVVŠ SR Učitelia SPŠ strojníckej v Prešove inovujú na projektovú aktivitu TRH ODBORNÉHO VZDELÁVANIA (PROJEKTOVO – PREZENTAČNÝ TÝŽDEŇ).