• Job shadowing - Torhout, Belgicko
     • Job shadowing - Torhout, Belgicko

     • V dňoch 20.11.2023 – 24.11.2023 sa učitelia našej školy zúčastnili mobility job shadowing  v rámci projektu Erasmus+ na technickej škole VTI Technisch Instituut  v Belgicku v meste Torhout. Počas celého týždňa sa zúčastňovali hospitácií na rôznych všeobecno-vzdelávacích aj odborných predmetoch, ako aj na praktickom vyučovaní. Súčasťou programu bola aj návšteva strojárskych, mechatronických a dopravných firiem v okolí, ktoré so školou spolupracujú ako napr. TE Connectivity Oostkamp, MOL CY Stadeb a MAN Truck.

      Pozorovanie kolegov pri práci bolo podnetné v kontexte získania nových impulzov a motivácie na zlepšenie vlastnej pedagogickej činnosti, nadobudnutie aktuálnych poznatkov v oblasti práce so žiakmi, vyučovacích metód a foriem.

      Stretnutia s kolegami a zástupcami firiem boli obojstranne prínosné a predbežne sme sa dohodli na spolupráci s cieľom zorganizovať žiacku odbornú stáž na tejto škole alebo vo firmách. Veľmi nápomocní nám boli koordinátorka projektov v danej škole Miranda De Laere a jej spolupracovníci Kurt Lowie,  Jan Ver Eecke, a  Jeroen Delameillieure, ktorí navštívili aj našu školu vo februári tohto roka.

      Súčasťou mobility boli aj diskusie s kolegami a zástupcami firiem o rôznych aktuálnych vzdelávacích problémoch, o otázke ochrany životného prostredia a implementácie tejto témy do vyučovacieho aj pracovného procesu, o zlepšení digitálnych kompetencií žiakov a pedagógov ako aj výhodách členstva v EÚ a európskych hodnotách.

      Mobilita zahŕňala aj kultúrny a charitatívny rozmer, spoznali sme mesto, okolie, historické pamätihodnosti  a životný  štýl obyvateľov. V rámci našej mobility sme navštívili aj sociálny projekt „Potpourri“ v Bruggách.   V neposlednom rade sme si v rámci odbornej aj neformálnej komunikácie zlepšili  naše jazykové kompetencie a nadviazali sme nové priateľstvá .

      Všetkým kolegom z technického inštitútu, riaditeľovi  školy aj zainteresovaným osobám ďakujeme za inšpiráciu a podnety do našej ďalšej pedagogickej činnosti a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu na nových žiackych aj učiteľských mobilitách.

     • Deň otvorených dverí

     • Dňa 21. decembra 2023 sa uskutoční v priestoroch Strednej priemyselnej školy strojníckej, Duklianska 1, Prešov DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ.

      Srdečne Vás všetkých pozývame a tešíme sa na spoločne strávené chvíle :)

    •  Exkurzia vo firme Auto Park Prešov
     • Exkurzia vo firme Auto Park Prešov

     •  

      Dňa 20.10.2023 sa žiaci III.D triedy zúčastnili odbornej exkurzie vo firme Auto Park Prešov. Auto Park ponúka komplexné služby autoservisu a pneuservisu. Konateľ firmy, pán Bekeč predstavil žiakom firmu a pracovisko s modernou linkou, na ktorej bolo žiakom ukázané kompletné prezutie pneumatík. Linka výrazne uľahčuje prácu zamestnancom pracujúcim v servise a šetrí čas. Zamestnanec firmy ukázal žiakom na linke moderný spôsob prezúvania pneumatík a vyvažovania kolies. Pán Bekeč vysvetlil prezúvanie runflastových diskov, spôsob označenia pneumatík a metódy  uskladnenia pneumatík.

      Následne sa žiaci presunuli do predajne, kde pán Bekeč žiakov upozornil na označovanie pneumatík energetickými štítkami. Ukázal, ako vyzerá tlakový snímač na pneumatike a zároveň vysvetlil spôsoby opráv defektov.  Na predajni pán Bekeč taktiež predstavil novinku – textilné snehové reťaze, tzv autoponožky, ktoré sú certifikované ako plnohodnotný variant ku klasickým snehovým reťaziam. Autoponožky zvyšujú priľnavosť, nespôsobujú vibrácie ani hluk a sú vhodné aj na elektróny. Žiakov v predajni najviac zaujali odhlučnené pneumatiky so zosilnenou bočnicou, ktoré sa používajú na elekromobiloch.

      Na základe ohlasov možno konštatovať, že exkurzia sa žiakom páčila a splnila svoj cieľ.

                                                                                                                                                               Ing. Koltášová

    • Job Shadowing – Oulu, Fínsko
     • Job Shadowing – Oulu, Fínsko

     •  

      V dňoch 16.10. – 20.10.2023 sa riaditeľka školy a koordinátorka projektu Erasmus+ zúčastnili mobility Job Shadowing v strednej škole OSAO vo fínskom meste Oulu.  

      Cieľom mobility bolo spoznať systém vyučovania vo Fínsku, systém vyučovania priamo v danej škole a porovnať systém vyučovania na našej škole so systémom vyučovania na škole rovnakého typu v zahraničí. Riaditeľka školy sa spolu s koordinátorkou projektu Erasmus+ zúčastnili návštevy v dielňach a laboratóriách praktického vyučovania školy a vo firme, v ktorej žiaci školy vykonávajú praktické vyučovanie. Porovnali rozdiely v školských vzdelávacích systémoch v školách rovnakého zamerania. Spoznali nových ľudí a taktiež obohatili svoje vedomosti o histórii a pamiatkach Oulu a blízkeho okolia.

      Aj napriek tomu, že prioritou mobility bolo venovať sa náčuvom a pozorovaniu vzdelávania na prírodovedných predmetoch, jazykoch a odborných strojárskych a mechatronických predmetoch, veľkým pozitívom bolo nadviazanie priateľských vzťahov, ktorých výsledkom je dohoda o dvojtýždňovej žiackej odbornej stáži v študijných odboroch strojárstvo a mechatronika v ďalšom období.

    • Medzinárodný strojársky veľtrh v Brne
     • Medzinárodný strojársky veľtrh v Brne

     •  

      V dňoch 11. - 12. 10. sa žiaci IV. A, C triedy pod vedením Mgr. D. Belišovej a Ing. H. Ďuricovej zúčastnili exkurzie v Brne.

      Prvý deň bol venovaný Medzinárodnému strojárenskému veľtrhu, ktorý je najvýznamnejším priemyselným veľtrhom v strednej Európe. Vystavovalo tu 1312 firiem zo 43 krajín, ktoré obsadili 10 pavilónov.

      V jednom z nich sa otvorila expozícia Digitálna továreň 2.0 zameraná na 5G siete, manažment energií a udržateľný a efektívny priemysel. Sprievodný program sa venoval témam ako kybernetická spoločnosť, jadrová energetika alebo podpora exportu. Bežný návštevník mohol vďaka rozšírenej virtuálnej realite, ukážkam 3D tlače či robotických aplikácií lepšie poznať dnešný svet neobmedzených možností.

      Spoločne s Medzinárodným strojárenským veľtrhom sa konali špecializované veľtrhy TRANSPORT A LOGISTIKA, ENVITECH a WOODTEC.

      Druhý deň nášho pobytu bol zameraný na prehliadku centra mesta.

      V podzemí sa nachádza Kostnice u sv. Jakuba, druhá najväčšia kostnica v Európe. Odhaduje sa, že je tu pochovaných viac ako 50 000 ľudí. Je to turistická atrakcia, no zároveň pietne miesto. Prehliadku umocňuje autorská hudba brnenského skladateľa  Miloša Štědroňa, zložená špeciálne pre tento priestor. Každý sme mlčky vnímali atmosféru, vzdali úctu uloženým ostatkom. Bol to veľmi silný zážitok.

      Následne sme si vystúpili na vežu Petrov, odkiaľ sme mali celé mesto ako na dlani. Niektorí prekonali aj vlastný strach z výšok.

      Po výdatnom obede v miestnej reštaurácii sme sa električkou previezli k Bowlingu Brno. Žiaci si podľa vlastného výberu zregenerovali sily pri hraní golfu či bowlingu. Bolo to veľmi príjemné popoludnie.

      Podvečer pred odchodom na vlakovú stanicu sme strávili v centre na námestí, či prechádzkou uličkami. Domov sme sa vracali síce unavení, ale plní nezabudnuteľných zážitkov.

                                                                         Mgr. D. Belišová

    • Exkurzia na Fakulte výrobných technológii Technickej univerzity
     • Exkurzia na Fakulte výrobných technológii Technickej univerzity

     •             Dňa 6.10.2023 sa žiaci IV.A a IV.B  triedy zúčastnili odbornej exkurzie spojenej s prednáškami na fakulte výrobných technológii. Táto fakulta ponúka bakalárske a inžinierske štúdium ako ďalšiu možnosť uplatnenia sa žiakov po skončení štúdia na SPŠ strojníckej.

                  Cieľom prehliadky na FVT TUKE sa bolo oboznámiť s jednotlivými katedrami:

      • katedra – obnoviteľné zdroje energie,
      • katedra – počítačová podpora výrobných technológií,
      • katedra – priemyselný manažment,
      • katedra – technológie automobilovej výroby,
      • katedra – smart technológ v priemysle.

      Na jednotlivých katedrách v laboratórnych učebniach, žiaci absolvovali prednášky spojené s ukážkami nových technológií a poznatkov. Oboznámili sa 3D tlačou – virtuálna realita, robotika a 3D tlač, obrábanie vodným lúčom, laserom a plazmou, mali možnosť vidieť obrábacie centrum, zváranie spôsob TIG.

      Táto fakulta má široký záber a umožňuje študentom vybrať si po skončení strednej školy špecializáciu podľa svojho záujmu.

    • Job Shadowing - Praha
     • Job Shadowing - Praha

     • V dňoch 18.9. – 22.9. 2023 sa naše dve učiteľky všeobecnovzdelávacích predmetov, Mgr. Daniela Belišová a Mgr. Michaela Lapošová, PhD., zúčastnili mobility Job Shadowing v susednom hlavnom meste, v Prahe. Mobilita bola zameraná na rozvoj IKT zručností v učiteľskom prostredí.  ICT in education trval päť dní, počas ktorých si zlepšovali svoje kompetencie v rôznych mobilných aplikáciách či webových platformách. Aplikácie a programy, ktoré preberali boli v prevažnej miere v anglickom jazyku. Žiakov, by zaujala práca s QR kódmi či  hra v mobile Skribbl.io  a i.  Osvojené vedomosti a zručnosti v práci s novými aplikáciami pomôžu nielen účastníkom mobility, ale aj ostatným kolegom oživiť vlastný vyučovací proces a ich implementácia do vyučovania zvýši motiváciu žiakov získať čo najviac vedomostí. Súčasťou kurzu bola aj komentovaná prehliadka rôznych pamiatok v Prahe. Pridanou hodnotou kurzu bola komunikácia výlučne  v anglickom jazyku a spolupráca so stredoškolskými učiteľmi z rôznych krajín, napr. Grécko, Španielsko či Poľsko.

    • PONOŽKOVÝ OKTÓBER
     • PONOŽKOVÝ OKTÓBER

     • Počas celého októbra je na našej škole vo vestibule na prízemí umiestnená krabica, do ktorej môžete darovať nové a nepoužité ponožky. Nezáleží na veľkosti, farbe či vzore.

      Naším cieľom je pred zimným obdobím vyzbierať ponožky pre ľudí v núdzi. Veľa týchto ľudí žije na ulici a presúva sa peši aj v daždi,  v zime, v snehu...

      Pomôžme im chrániť sa pred chladom a infekciami.

      Ďakujeme!

    • BIELA PASTELKA
     • BIELA PASTELKA

     • Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka Vašej pomoci pomôže zlepšiť život ľudí so zrakovým postihnutím.

      Výnos Bielej pastelky bude použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomôžu začleniť sa do bežného života.

      Dňa 22. 9. 2023 (piatok) môžete podporiť nevidiacich a slabozrakých zaslaním SMS správy na č. 820 v hodnote 2 €, alebo akýmkoľvek finančným príspevkom do pokladničky v uliciach nášho mesta.

      Za akúkoľvek podporu Vám vopred ďakujeme!

    • „Do školy a práce na bicykli“
     • „Do školy a práce na bicykli“

     • V mesiaci september organizuje PSK kampaň pod názvom „Do školy a práce na bicykli“ s dôrazom na ochranu životného prostredia a znižovanie dopadov znečisťovania ovzdušia automobilmi.
      Keďže na našej škole v tomto období prebieha vyučovanie dištančnou formou, rozhodli sme sa túto akciu podporiť cyklotúrou v okolí mesta Prešov. Dňa 11.9.2023  žiaci prvého ročníka našej školy absolvovali s vyučujúcimi telesnej a športovej výchovy 30 km cyklotúru v okolí mesta Prešov. Cieľom cyklotúry bolo oboznámiť našich žiakov prvého ročníka s cyklotrasami v okolí Prešova a tým podporiť jednu z možných alternatív dochádzania do školy – na bicykli.

      Mgr. Ivan Lenko

    • KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA - DUBLIN
     • KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA - DUBLIN

     •      Ani cez letné prázdniny naši učitelia nezaháľajú, v dňoch 19.08. – 26.08.2023 sa pedagógovia našej školy - Mgr. Marcela Macková, Emília Alcnauerová, Mgr. Mária Forgáčová a Ing. Monika Koltášová, zúčastnili ďalšej mobility - kurzu anglického jazyka a kurzu zameraného na zlepšenie jazykových kompetencií a metódu CLIL, ktorý zabezpečovala organizácia Europass Teacher Academy Ireland Limited v Dubline.

           Kurz bol zameraný jednak na skvalitnenie výučby anglického jazyka využívaním aktivačných metód a foriem vyučovania, na zavádzanie metódy CLIL do vyučovania, ale rovnako aj na neustále sa zlepšovanie v používaní anglického jazyka v bežnej komunikácii. V neformálnej atmosfére mali účastníčky kurzu možnosť komunikovať nielen o krajine, tradíciách, histórii, súčasnosti, o otázkach ochrany životného prostredia,  ale aj o vzdelávaní, digitalizácii, problémoch vyučovania a ich riešení v jednotlivých krajinách EÚ. Benefitom bolo aj spoznanie kolegov z rôznych krajín EÚ, nadviazanie priateľstiev a získanie kontaktov pre ďalšiu spoluprácu na projektoch Erasmus+.

           Súčasťou mobility je aj poznávanie historických a kultúrnych pamiatok Dublinu a jeho okolia. Kultúrny rozmer týchto aktivít realizovaných v rámci  Erasmus+ bol veľmi podnetný aj inšpirujúci a obohatil účastníčky odborne i osobnostne.

    • Mobilta v Itzehoe v škole Regionales Berufsbildungszentrum des Kreises Steinburg AöR
     • Mobilta v Itzehoe v škole Regionales Berufsbildungszentrum des Kreises Steinburg AöR

     • V dňoch 12.06. – 16.06.2023 sa traja učitelia našej školy zúčastnili mobility Job Shadowing v nemeckom meste Itzehoe. Mobilita bola realizovaná na odbornej škole, ktorá pôsobí ako zastrešujúca organizácia pre rôzne technické odbory, vrátane mechatroniky, dopravy, strojárstva či odborov pripravujúcich žiakov na povolanie drevár, inštalatér, elektrikár.

      V rámci pozorovania vyučovacieho procesu sme mali možnosť dozvedieť sa viac o edukačnom systéme v Nemecku, o organizácii vyučovania, implementácii duálneho systému a prepojenie teórie s praxou a v neposlednom rade aj o materiálno-technickom vybavení školy, podpore a financovaní zo strany štátu, či následnom uplatnení sa žiakov na trhu práce.

      Hospitácie na hodinách nám umožnili konfrontovať  nielen využívanie rôznych pomôcok, modelov, digitálnych technológii či internetu a rôznych aplikácii, ale aj metódy a formy vyučovania.

      Mobilita nám umožnila diskutovať aj budúcu spoluprácu s danou školou v projektoch Erasmus+ v oblasti realizácie žiackej stáže.

      Škola je veľmi dobre technicky vybavená, vzdelávanie žiakov funguje väčšinou na princípe duálneho vzdelávania, odborné teoretické predmety sú úzko prepojené s praxou, cvičné dielne využívajú moderné stroje a techniku, teoretické odborné predmety sa vyučujú formou precvičovania na modeloch a 3D pomôckach, vzdelávanie cudzích jazykov predstavuje dôležitú súčasť  profilu absolventa, veľká pozornosť sa venuje žiakom zo znevýhodneného prostredia a žiakom s rôznymi výchovnovzdelávacími potrebami na princípe zvládnutia učiva na takej úrovni, aby sa žiaci po skončení školy mohli aktívne zapojiť do pracovného procesu. Škola venuje veľkú pozornosť aj otázkam ochrany životného prostredia a svojou angažovanosťou v projektoch Erasmus+ je zároveň príkladom aktívneho podporovateľa ideí EÚ.

      Mobilita poskytla účastníkom aj kultúrny rozmer. Navštívili sme rôzne historické a kultúrne miesta, spoznali okolie školy aj neďaleké mestá, dozvedeli sme sa viac o zvykoch, tradíciách ako aj o životnom štýle ľudí v tomto regióne. Mobilita motivovala všetkých zúčastnených naďalej na sebe pracovať , prinášať žiakom nové impulzy, povzbudzovať ich v ich napredovaní, ukazovať im nové možnosti  a, samozrejme,  aj v budúcnosti  sa angažovať v projektoch Erasmus+.

     • Program Erasmus+ na SPŠ strojníckej

     • Naša škola úspešne realizuje žiacke aj učiteľské mobility v programe Erasmus+. Vybraní žiaci zo všetkých odborov sa každoročne zúčastňujú zahraničnej stáže, kde získavajú praktické skúseností vo svojom odbore. Naši pedagógovia zase majú možnosť absolvovať rôzne kurzy alebo pozorovania pri práci na zahraničných školách a nadobudnutím nových vedomostí a kompetencií prispievajú k svojmu profesionálnemu rozvoju.

    • Úspešná realizácia programu Erasmus+ na SPŠ strojníckej
     • Úspešná realizácia programu Erasmus+ na SPŠ strojníckej

     • Po zdarnom ukončení starších aj novších projektov a aktívnom zapojení sa do nového akreditovaného programu Erasmus+ v programovom období 2021 – 2027 sme opäť získali finančnú podporu z programu Erasmus+ na realizáciu mobilít na nasledujúcich 15 mesiacov, tentokrát vo výške 91 960,-€  

      35 - 40 žiakov našej školy z odboru STR, MECH a TPD sa zúčastní žiackej odbornej stáže v Španielsku, Nemecku a v Českej republike, kde dostanú možnosť získať nové zručnosti a vedomosti vo svojom odbore a zároveň spoznať krajinu, kultúru a nájsť si nových priateľov. Tieto mobility pomôžu našim žiakom nielen k úspešnému ukončeniu štúdia na našej škole, ale najmä k lepšiemu uplatneniu sa na domácom aj európskom trhu práce.

      V rámci programu Erasmus+ absolvujú aj naši pedagógovia rôzne kurzy a mobility zamerané na pozorovanie pri práci, aby nadobudli nové skúsenosti, spoznali vzdelávacie systémy v zahraničí, zlepšili svoju pedagogickú činnosť, odstránili stereotyp a rutinu zo svojho vyučovacieho procesu a získali motiváciu a nové impulzy do ďalšej práce so žiakmi.

      Tešíme sa na budúce aktivity a pracovné výzvy.

    • Mobilita učiteľov vo Fínsku v rámci programu Erasmus +
     • Mobilita učiteľov vo Fínsku v rámci programu Erasmus +

     • V dňoch 17.04 – 21.04. 2023 sa uskutočnila týždňová mobilita Job Shadowing učiteľov SPŠ strojníckej v rámci programu Erasmus+ v Helsinkách vo Fínsku – Helsingin yhteislyseo. Na tejto mobilite participovala koordinátorka projektu Erasmus+ Mgr. Marcela Macková, učiteľka všeobecno-vzdelávacích predmetov Mgr. Zuzana Fejerčáková a učiteľ odborných predmetov Ing. Jozef Malinovský.

      Naši pedagógovia sa zúčastnili na hospitáciách v súkromnej škole všeobecného typu a to konkrétne na hodinách anglického jazyka, matematiky, fyziky, IKT a iných všeobecnovzdelávacích predmetov ako aj na hodinách predmetov technického zamerania, na ktorých pozorovali výchovno-vzdelávací proces s dôrazom na využívané metódy a formy výučby, informačno-komunikačné technológie a digitálne médiá aplikované v rámci jednotlivých predmetov. Dominantnou črtou školy je rešpektovanie individualít každého žiaka ako aj fakt, že školu navštevujú žiaci rôznych kultúr a národností - podpora multikultúrneho vedomia a snaha o dosiahnutie rovnosti žiakov s rôznym sociálnym zázemím, individuálny prístup k jednotlivým žiakom prostredníctvom variabilných metód predstavuje samozrejmosť. Ústretový a priateľský prístup fínskych kolegov aj žiakov umožnil našim učiteľom klásť otázky a zistiť čo najviac o fínskom vzdelávacom systéme, každodennom živote  školy, vzťahoch  medzi pedagógmi a žiakmi, spôsobe ich komunikácie, spolupráce. Naši učitelia tak mali možnosť inšpirovať sa, motivovať, porovnávať digitálne a metodické zručnosti používané v podmienkach našej školy a našimi pedagógmi so zručnosťami fínskych pedagógov, konfrontovať školské systémy, učebné osnovy a organizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu v mimoriadne modernej a špičkovo vybavenej škole. V priebehu mobility dostali naši učitelia priestor prezentovať SPŠ strojnícku ako aj východoslovenský región fínskym kolegom a žiakom, diskutovať a vymieňať si poznatky s fínskymi pedagógmi, získavať nové kontakty pre potenciálnu budúcu spoluprácu. Nadobudnuté  skúsenosti budú naši pedagógovia zdieľať v rámci otvorených hodín s ostatnými pedagogickými zamestnancami našej školy a budú ich aktívne využívať v snahe inovovať a skvalitniť vzdelávanie na našej škole, zatraktívniť výchovno-vzdelávací proces za účelom motivovať žiakov k učeniu a zlepšeniu študijných výsledkov. Participovanie na mobilite Job Shadowing v rámci programu Erasmus+ v Helsinkách v nemalej miere prispelo aj k rozvoju pedagogických zručností a profesionálnemu rastu našich učiteľov.

    • SYGA 2023 - obrovský úspech našich mechatronikov
     • SYGA 2023 - obrovský úspech našich mechatronikov

     • Tento rok sa konal 20. ročník súťaže SYGA 2023 (Siemens Young Generation Award 2023) určenej študentom stredných odborných škôl elektrotechnického a strojníckeho zamerania s témou „Digitalizácia a automatizácia ako prostriedok k zefektívneniu výroby“.
      Do súťaže sa zapojili dvaja žiaci IV.C triedy, Dominik Andraščík a Filip Hreha pod vedením Ing. Patrika Paugscha. Vytvorili testovaciu stanicu batériových článkov, ktorá slúži na vyhodnotenie kvality konkrétnych článkov. S prácou postúpili do finále 10 najlepších prác na Slovenku z celkového počtu 23 prihlásených prác.

      Finále súťaže sa konalo na Žilinskej univerzite v Žiline 13.4. – 14.4.2023.

      Dominik a Filip sa stali víťazmi súťaže SYGA 2023.

      Srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

    • ERASMUS+, Job Shadowing – Francúzsko – Albertville
     • ERASMUS+, Job Shadowing – Francúzsko – Albertville

     • V dňoch 20.03. – 24.03.2023 sa traja učitelia našej školy zúčastnili mobility Job Shadowing vo Francúzsku. V meste Albertville mali možnosť pozorovať vyučovanie realizované metódou CLIL. Okrem tejto metódy sa oboznámili aj s francúzskym vzdelávacím systémom a celkovo s metódami a formami vzdelávania na nižšej strednej škole.V rámci stáže mali naši učitelia možnosť oboznámiť sa tiež s prírodou, kultúrou a tradíciami danej oblasti. Navštívili blízke lyžiarske stredisko, kde chodia žiaci školy na lyžiarsky výcvik, prezreli si mesto, neďalekú historickú dedinu a pamätihodnosti v meste.

    • Pracovná návšteva firmy Volvo Cars
     • Pracovná návšteva firmy Volvo Cars

     • Dňa 20.03.2023 sa na našej škole uskutočnila pracovná  návšteva zástupcov firmy Volvo Cars a zástupcov Prešovského samosprávneho kraja s vedením našej školy. 

      Hlavnou témou bolo odborné vzdelávanie a príprava ľudských zdrojov. 

      V krátkej prezentácii riaditeľka školy RNDr. Rusinková predstavila hosťom možnosti štúdia na našej škole a študijné odbory. 

      Nasledovala spoločná prehliadka školy po jednotlivých špecializovaných učebniach, ktoré odprezentoval ZRŠ, Ing. Pavlanin spolu s odborným prekladom Mgr. Fejerčákovej, vyučujúcej ANJ a vybranými žiakmi za jednotlivé študijné odbory, ktorí viedli so zástupcami firmy Volvo Cars diskusiu týkajúcu sa štúdia, ale aj následného uplatnenia sa na trhu práce.  

      Ďakujeme Prešovskému samosprávnemu kraju a zástupcom firmy za návštevu a dúfame, že v budúcnosti bude práve automobilka Volvo Cars vhodnou príležitosťou pre uplatnenie sa našich absolventov na trhu práce. 

    • Erasmus +, mobilita Job Shadowing v meste Östersund vo Švédsku
     • Erasmus +, mobilita Job Shadowing v meste Östersund vo Švédsku

     • Aktivity v rámci projektu Erasmus v našej škole naďalej pokračujú programami aj pre učiteľov.  V rámci zdokonaľovania sa v oblasti pedagogických i jazykových zručností sa naši učitelia Mgr. Macela Macková, PhDr. Emília Alcnauerová, Mgr. Mária Forgáčová a Mgr. Patrik Madar zúčastnili v dňoch 20.02. – 25.02.2023 ďalšej mobility Job Shadowing v strednej škole Storsjogymnaset v meste Östersund vo Švédsku. 

      Švédsky školský vzdelávací systém sa v mnohých veciach od nášho líši - vyučovanie prebieha v trojhodinových blokoch, realizuje sa hlavne projektovou formou vyučovania, na hodinách prevažuje skupinová práca. Žiaci sú vedení k vyjadrovaniu svojich názorov a postojov k danej problematike, učiteľov oslovujú krstnými menami.

      Okrem vzdelávacieho systému sa naši učitelia mali možnosť oboznámiť aj s históriou a kultúrou Štokholmu i Östersundu, čo je mesto v strednom Švédsku. Nachádza sa na brehu jazera Storsjön. Je známym centrom zimných športov, konali sa tam majstrovstvá svetabiatloneorientačnom behu na lyžiach a rýchlokorčuľovaní. Mali možnosť navštíviť múzeum Jamtli, kráľovský palác v Štokholme, Vasa námorné múzeum aj múzeum Vikingov.

           Bohatý program obohatil našich učiteľov nielen po odbornej stránke, ale aj ľudskej stránke.