• Deň otvorených dverí - 24.11.2022 od 8:00 do 13:00 hod.

     • Milí uchádzači, vážení rodičia,

      srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí, ktorý budeme realizovať v našej škole Strednej priemyselnej škole strojníckej, Duklianska 1, Prešov dňa 24. novembra 2022 v čase od 8:00 do 13:00 hod.

      Tešíme sa na Vás!

    • Školské kolo súťaže ZENIT v strojárstve
     • Školské kolo súťaže ZENIT v strojárstve

     • 20.10.2022 sa uskutočnilo školské kolo súťaže  "ZENIT V STROJÁRSTVE". Súťažilo sa v dvoch kategóriách A a C, ktoré pozostávali z dvoch častí: teoretickej a praktickej. V kategórii A súťažili 5 žiaci štvrtého ročníka – študijného odboru 2381M strojárstvo; v kategórii C súťažilo 5 žiakov štvrtého ročníka – študijného odboru 2381M strojárstvo.

      Najúspešnejší žiaci v kategórií A:

      1.    miesto        Matej Petruš                IV.B
      2.    miesto        Peter Frajtko               IV.A
      3.    miesto        Jakub Krajňák             IV.B 

      Najúspešnejší žiaci v kategórií C:

      1.    miesto          Tomáš Derevjanik     IV.A
      2.    miesto          Šimon Mihaľák          IV.B
      3.    miesto          Marko Demčák          IV.A

      Najlepším súťažiacim blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme za ich aktívnu účasť.

    • „Structured Educational Visit to Schools/Institutes & Training Seminars in Iceland“
     • „Structured Educational Visit to Schools/Institutes & Training Seminars in Iceland“

     • V dňoch 09.10. – 15.10.2022 sa riaditeľka školy a koordinátorka projektu Erasmus+ zúčastnili kurzu s názvom „Structured Educational Visit to Schools/Institutes & Training Seminars in Iceland“ v Reykjavíku, ktorého poskytovateľom bola organizácia English Matters.

      Cieľom kurzu bolo oboznámiť sa so vzdelávacích systémom krajiny, navštíviť rôzne typy škôl za účelom získať poznatky o štátnych a školských vzdelávacích programoch, spôsobe výučby a kurikulách jednotlivých škôl.

      Pod vedením školiteľov sme získali nové znalosti v oblasti nástrojov na reflexiu učenia a profesionálneho rozvoja. Spoznali sme krajinu, prírodu, významné kultúrne a historické miesta, ľudí, ich zvyky, tradície a spôsob života. V rámci vzdelávacieho systému na Islande sme sa zúčastnili terénneho vzdelávacieho projektu „Contexts4Content“.

      Taktiež sme boli aktívne zapojené do štruktúrovaných vzdelávacích návštev v 3 stredných školách – Menntaskólinn við Sund, Fjölbrautaskólinn í Garðær a Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ, v ktorých sme aktívne participovali na vyučovacích hodinách anglického jazyka, matematiky a príbuzných predmetov. V rámci seminárov sme sa veľa dozvedeli o vzdelávacom systéme na Islande, štátnom a školskom vzdelávacom programe, kurikulách, riadení škôl, organizácii vyučovacieho procesu, spôsoboch práce, využívaní digitálnych technológií a hodnotení žiakov.

      Na kurze sme spoznali nových ľudí (kurzu sa zúčastnilo približne 100 pedagogických zamestnancov z Talianska, Španielska, Litvy, Nemecka, Francúzska, Českej republiky, Švédska, Poľska, Maďarska, Slovinska, Portugalska, Slovenskej republiky, Holandska a Fínska) a získali sme nové kontakty pre ďalšiu spoluprácu na projektoch v programe Erasmus+.

    • Laureát Chalupkovho Brezna
     • Laureát Chalupkovho Brezna

     • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  v spolupráci s mestom Brezno usporiadali 13. – 15. októbra 2022 už 53. ročník celoslovenskej prehliadky záujmovo – umeleckej tvorivosti učiteľov.

           Nie je to len súťažná prehliadka, ale aj jedinečný festival, kde sa môžu učitelia prezentovať v štyroch umeleckých kategóriách (výtvarná, hudobná, literárna tvorba a umelecký prednes). Stretávajú sa tu ľudia zanietení pre svoju prácu. Je to priestor pre sebavzdelávanie aj sebarealizáciu, rozvoj učiteľskej osobnosti, čo je nesmierne dôležité. Umenie je to, čo stiera prach všednosti z nášho života a obohacuje tým nielen život samotného učiteľa, ale následne aj jeho žiakov. Bonusom akcie sú výborná, priateľská a prajná atmosféra. Rovnako obohacujúce sú aj sprievodné podujatia, vzdelávacie aktivity, workshopy z rôznych oblastí pedagogickej praxe a neformálne stretnutia učiteľov.

           SPŠ strojnícku, Duklianska 1, Prešov reprezentovala PhDr. Emília Alcnauerová v kategórii umelecký prednes. Ocenená bola zlatým pásmom a získala zároveň titul laureáta súťaže vo svojej kategórii.

    • Dar Strednej priemyselnej škole strojníckej v Prešove
     • Dar Strednej priemyselnej škole strojníckej v Prešove

     • Dňa 15.10.2022 si naša škola v rámci Medzinárodného challenger cupu v teqballe v Prešove prevzala na slávnostnom odovzdávaní dar – teqballový stôl typu TEQ LITE. 

      Darcami boli Ministerstvo zahraničných vecí a zahraničného obchodu Maďarska spolu s Medzinárodnou teqballovou  federáciou. Poďakovanie patrí predovšetkým Prešovskému samosprávnemu kraju, ktorý vybral práve našu školu vo svojej pôsobnosti.

      Po slávnostnom odovzdaní daru našej škole si mohli naši žiaci vyskúšať tento šport a v krátkosti sa zoznámiť s pravidlami hry. Teqball je pomerne novým športom na Slovensku. Vznikol v Maďarsku a ako bolo povedané z úst konzulky z Maďarska, ich snahou je dostať tento šport na olympiádu.

      Hlavným zámerom tohto daru je prispieť k rozvoju športu teqball a k šíreniu tohto športu na Slovensku.

      Keďže naša škola má bohatú športovú tradíciu, určite teqbalový stôl využijú naši žiaci v rámci výchovnovzdelávacieho procesu, ale aj v mimoškolskej činnosti.

    • PONOŽKOVÝ OKTÓBER
     • PONOŽKOVÝ OKTÓBER

     • Je aktivita, ktorej cieľom je pred zimným obdobím vyzbierať ponožky pre ľudí v núdzi. Veľa týchto ľudí žije na ulici a presúva sa peši aj v daždi,  v zime, v snehu...

      Charity zabezpečujú takýmto ľuďom oblečenie i obuv, ale taká drobnosť, akou sú ponožky, sa medzi darovanými vecami nájde len málokedy. Ponožky pritom chránia pred chladom a infekciami. Nie nadarmo aj Švejk hovorieval: „To chce klid a nohy v teple.“

      AKO NA TO?

      Počas celého októbra bude na našej škole vo vestibule na prízemí umiestnená škatuľa, do ktorej môžete darovať nové a nepoužité ponožky. Nezáleží na veľkosti, farbe či vzore.

      Darujte ponožky a pomôžte ľuďom bez domova prežiť zimné mesiace s nohami v teple...

       

      Ďakujeme!

    • Štruktúrovaný kurz na Tenerife v rámci programu Erasmus +
     • Štruktúrovaný kurz na Tenerife v rámci programu Erasmus +

     • V dňoch od 5. 9. 2022 do 9. 9. 2022 sa učitelia našej školy zúčastnili štruktúrovaného kurzu v La Laguna Academy na Tenerife. Cieľom tohto kurzu bolo oboznámiť sa s metódou CLIL a jej praktickým využitím na vyučovacích hodinách  na SŠ.

      Kurz viedla skúsená lektorka Petra Mundy, ktorá nás oboznámila s princípmi, stratégiami a metodickými postupmi, pri ktorých sa cudzí jazyk integruje do nejazykových predmetov. Na konkrétnych príkladoch z praxe poukázala na mnohé benefity, ktoré prináša využívanie metódy CLIL na vyučovaní. Táto metóda nie je viazaná na používanie konkrétnej učebnice. Podporuje prácu žiakov s autentickými textami. Kladie dôraz na zrozumiteľne sformulované zadanie, porozumenie kľúčovým slovám a vzájomnú komunikáciu medzi žiakmi, u ktorých rozvíja ich kognitívne schopnosti. Prepojenie 2 jazykov počas 1 vyučovacej hodiny je pre žiakov prirodzené i vďaka využívaniu mimojazykových prostriedkov (mimika, gestikulácia) a doplnkovému obrazovému materiálu. Pri práci s textom je dôležitá postupnosť: 1. stimulácia záujmu žiakov a oboznámenie sa s kľúčovými slovami, 2. zrozumiteľné zadanie, ktoré je zvládnuteľné pre každého žiaka, 3. konkrétny výstup, ktorý vychádza z kompetencií využiteľných v reálnom živote. Na kurze sa striedali rôzne metódy práce (samostatná práca, práca vo dvojiciach, práca v skupinách, brainstorming, panelová diskusia). Vyskúšali sme si metódu CLIL z pohľadu žiaka i z pohľadu učiteľa.

      Využitie metódy CLIL na našej škole bude prínosom pre všetkých žiakov. Aj menej jazykovo zdatní žiaci budú motivovaní používať angličtinu aktívne, žiaci sa budú učiť od seba navzájom a ich jazykové zručnosti sa budú rozvíjať prirodzene. Takéto hodiny budú pre žiakov netradičné, ale pútavejšie. Zároveň žiaci touto inovatívnou metódou získajú zručnosť kritického myslenia a kultúrneho povedomia. Okrem toho bude stimulovaná ich predstavivosť, estetické vnímanie, empatia, komunikácia a samotný intelektuálny rast.

                  Účasťou na tejto mobilite sme zároveň spoznali novú krajinu, jej kultúru a vymenili sme si pedagogické skúsenosti s účastníkmi – pedagógmi z iných európskych krajín, s ktorými sme nadviazali spoluprácu.