• OZNAM

     • Vedenie Strednej priemyselnej školy strojníckej, Duklianska 1, Prešov oznamuje všetkým žiakom a ich zákonným zástupcom, že slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční dňa 05.09.2022 (pondelok) o 08.30 hod. vo veľkej telocvični školy.

      Žiaci 1. ročníka sú povinní dostaviť sa do svojich kmeňových učební v uvedený deň o 08.00 hod. takto:

         I.A – študijný odbor strojárstvo – kmeňová učebňa č. 103

         I.B – študijný odbor strojárstvo – kmeňová učebňa č. 45

         I.C – študijný odbor mechatronika – kmeňová učebňa č. 351

         I.D – študijný odbor technika a prevádzka dopravy – kmeňová učebňa č. 111.

      Zoznamy zaradenia žiakov do príslušných tried budú zverejnené pred vstupom do budovy školy.

       

      Žiaci školy v uvedený deň nie sú povinní sa prezúvať.

       

      Vedenie Strednej priemyselnej školy strojníckej, Duklianska 1, Prešov

    • DO ŠKOLY A DO PRÁCE NA BICYKLI
     • DO ŠKOLY A DO PRÁCE NA BICYKLI

     • VYUŽITE AKO SVOJ DOPRAVNÝ PROSTRIEDOK DO PRÁCE ALEBO ŠKOLY BICYKEL POČAS
      MESIACA SEPTEMBER, ŠETRITE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A SPRAVTE NIEČO PRE SVOJE ZDRAVIE.
      ODMENOU VÁM BUDE ÚČASTNÍCKE TRIČKO A ZARADENIE DO SÚŤAŽE O HODNOTNÉ VECNÉ

      PRESADNIME NA SVOJE BICYKLE A UROBME TAKTO MALÝ KROK PRE NAŠU PLANÉTU,
      ALE VEĽKÝ KROK PRE NAŠE ZDRAVIE
      .

       

    • Erasmus - mobility Grécko a Španielsko
     • Erasmus - mobility Grécko a Španielsko

     • 1st GENIKO LYKEIO of KILKIS a polytechnická škola v meste Castellón de la Plana informujú o úspešných mobilitách pedagógov SPŠ strojníckej v Prešove 

      Dňa 16. 05. 2022 informovala stredná škola 1st GENIKO LYKEIO of KILKIS na svojich oficiálnych stránkach o mobilite, ktorej sa zúčastnili pedagogickí zamestnanci SPŠ strojníckej v Prešove: koordinátorka projektov ERASMUS+ Mgr. Marcela Macková, učiteľ odborných predmetov Mgr. Jozef Malinovský a učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov Mgr. Patrik Madár. Informatívne oznámenie uverejnené gréckou školou popisuje jednotlivé aktivity a spôsoby výučby, ktoré boli aplikované a predstavené počas doby trvania mobility. Okrem využívania technológií škola vyzdvihla spoluprácu s pedagogickými zamestnancami SPŠ strojníckej v Prešove a komunikáciu so žiakmi v uvoľnenej a príjemnej atmosfére.  

      V priloženom odkaze sú uverejnené fotografie, ktoré zachytili aktívny prístup žiakov a diskusiu zúčastnených pedagógov. Škola oboznamuje žiakov a verejnosť o tom, ako slovenskí učitelia informovali o stave, aktivitách a osobitostiach vzdelávania na SPŠ strojníckej v Prešove. Učitelia tiež komunikovali žiakom zaujímavosti o historickom a súčasnom Slovensku počas bloku otázok a odpovedí. Všetci zúčastnení považovali túto skúsenosť za veľmi prínosnú. Na uverejnenom odkaze je v závere oznámenia možné vidieť jednotlivé materiály, ktoré žiaci vytvorili a následne využili na pozorovaných hodinách.  

      Viac informácií o mobilite vo 1st GENIKO LYKEIO OF KILKIS nájdete v priloženej prezentácii v anglickom jazyku. (ENG: Find more information about the learning mobility at 1st GENIKO LYKEIO OF KILKIS in the attached presentation.) 

      Dňa 08.04.2022 okrem polytechnickej školy pôsobiacej v meste Castellón de la Plana v Španielsku navštívili pedagógovia SPŠ strojníckej v Prešove v rámci mobility (Job shadowing) aj autoservisy a predajne automobilov, či ďalšie firmy podobného zamerania. Mobility sa zúčastnili: riaditeľka školy RNDr. Hedviga Rusinková, zástupca riaditeľky školy pre teoretické odborné a praktické vyučovanie Ing. Pavol Pavlanin a koordinátorka projektov Erasmus+ Mgr. Marcela Macková. Na niekoľkých fotografiách zverejnených na instagramovom účte autoservisu MARZA, S. L. je možné vidieť pedagógov SPŠ strojníckej v Prešove pri prehliadke zariadení a vybavenia, či komunikácii s miestnymi zamestnancami. Na základe výbornej spolupráce a zhodnej vízie pre budúcnosť vznikla dohoda o dvojtýždňovej žiackej odbornej stáži v študijných odboroch mechatronika a technika a prevádzka dopravy v mesiaci september 2022. Žiakom SPŠ strojnícka v Prešove tak bude umožnené získať cenné skúsenosti v praxi a zároveň rozvíjať svoje jazykové a ostatné zručnosti, ktoré využijú v pracovnom živote. 

    • Prijímacie skúšky v ďalšom termíne
     • Prijímacie skúšky v ďalšom termíne

     • Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov bude realizovať prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest.
      Celkový počet voľných miest v študijnom odbore 2381 M strojárstvo – 4 žiaci.

    • ERASMUS+
     • ERASMUS+

     • Dňa 19.5.2022 bol Strednej priemyselnej škole strojníckej, Duklianska 1, Prešov vo výberovom procese v programe Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, Kľúčová akcia 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov v rámci akreditácie schválený grant vo výške 63 145 EUR.
      Žiaci a učitelia sa môžu tešiť na schválené aktivity 😊

    • "Mobilita učiteľov v Grécku v rámci programu Erasmus+"
     • "Mobilita učiteľov v Grécku v rámci programu Erasmus+"

     • V dňoch od 09.05. do 13.05.2022 sa uskutočnila týždňová mobilita Job Shadowing učiteľov SPŠ Strojníckej v rámci programu Erasmus+. Na danej mobilite sa zúčastnili koordinátorka projektu Erasmus+ Mgr. Marcela Macková, učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov Mgr. Patrik Madár a učiteľ odborných predmetov Ing. Jozef Malinovský. Mobilita prebiehala v gréckej škole 1st Geniko Lykeio of Kilkis. Od tamojších učiteľov aj žiakov sa našim učiteľom dostalo srdečné privítanie. Naši učitelia mali možnosť vidieť reálnu výučbu v zahraničí s cieľom skvalitňovať vzdelávanie na SPŠ strojníckej. Na základe hospitácií na vyučovacích hodinách bolo možné pozorovať kombinovanú výučbu v gréckom aj anglickom jazyku, využívanie inovatívnych počítačových softvérov a zároveň aj nadšenie žiakov pre vzdelávanie. Miestni učitelia komunikovali reálne problémy, s ktorými sa stretávajú pri výučbe, ale aj mimo nej, a ktoré sú veľmi podobné tým našim. Napriek menej podporovanému školstvu v Grécku si žiaci uvedomujú dôležitosť vzdelania, čo reflektuje aj ich prístup k vyučovaniu. Rovnako aj učitelia ukázali svoje inovatívne prístupy k svojmu predmetu. Svoj voľný čas venovali našim učiteľom na priblíženie ich kultúry, zvykov a nadšenia pre bohatú históriu a národnú identitu. Celú mobilitu považujú obidve strany za veľmi produktívnu.
      Veríme, že novo nadobudnuté skúsenosti prispejú k neustálemu napredovaniu našej školy a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

    • Španielsko v rámci Erasmus+
     • Španielsko v rámci Erasmus+

     • V dňoch 04.04. – 08.04.2022 sa pedagógovia našej školy – riaditeľka školy RNDr. Hedviga Rusinková, zástupca riaditeľky školy pre teoretické odborné a praktické vyučovanie Ing. Pavol Pavlanin a koordinátorka projektov Erasmus+ Mgr. Marcela Macková, zúčastnili mobility Job Shadowing v Polytechnickej škole v meste Castellón de la Plana v Španielsku. Spoznali sme systém vyučovania v Španielsku a systém vyučovania priamo v danej škole. Taktiež sme sa zúčastnili návštev vo firmách, s ktorými škola spolupracuje v rámci praktického vyučovania na pracovisku zamestnávateľa. Spoznali sme krajinu, nových ľudí a taktiež obohatili svoje vedomosti o histórii, kultúre a pamiatkach Španielska. Aj napriek tomu, že sme sa  prioritne venovali náčuvom a pozorovaniu vzdelávania na všeobecnovzdelávacích aj odborných predmetoch, veľkým pozitívom bolo nadviazanie priateľských vzťahov, ktorých výsledkom je dohoda o dvojtýždňovej žiackej odbornej stáži v študijných odboroch mechatronika a technika a prevádzka dopravy v mesiaci september 2022.

    • 1. miesto v krajskom kole SOČ
     • 1. miesto v krajskom kole SOČ

     • Dňa 1.4.2022 sa konalo krajské kolo prehliadky SOČ 2022. V súťažnom odbore 09 - Strojárstvo, hutníctvo, doprava sa náš žiak, Juraj Dvorščák zo IV.B triedy, umiestnil na 1. mieste.

      Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

    • TRH ODBORNÉHO VZDELÁVANIA
     • TRH ODBORNÉHO VZDELÁVANIA

     • SRDEČNE VÁS POZÝVAME na podujatie organizované SPŠ strojníckou, Duklianska 1, Prešov v rámci projektu podporenom MŠVVŠ SR Učitelia SPŠ strojníckej v Prešove inovujú na projektovú aktivitu:
      TRH  ODBORNÉHO  VZDELÁVANIA
      (PROJEKTOVO – PREZENTAČNÝ TÝŽDEŇ)

      Plagát - Trh odborného vzdelávania​​​​​​S POZÝVAME!

    • DARUJTE NÁM 2% Z DANE
     • DARUJTE NÁM 2% Z DANE

     • Vážení rodičia, kolegyne, kolegovia!
      Obraciame sa na Vás s prosbou darovania 2% z Vašej dane občianskemu združeniu "Združenie rodičov pri Strednej priemyselnej škole strojníckej, Duklianska 1, 080 04 Prešov".
      Finančné prostriedky pomôžu skvalitniť výchovno-vzdelávací proces, skvalitniť vybavenie školy a podporiť mimovyučovacie aktivity Vašich detí a našich žiakov.

      Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane podáte na osobitnom tlačive, ktoré má predpísanú štruktúrovanú formu.
      K vyplnenému tlačivu na účely vyhlásenia doložíte aj potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo zamestnania a podáte ho do 30. apríla príslušného roka osobne alebo poštou na ktorýkoľvek daňový úrad alebo daňový úrad príslušný podľa trvalého pobytu.

      Informácie o určenej právnickej osobe sú na stránke:
      https://www.notar.sk/poberatel/?actId=61963d9ef76c6e41cf65a9f6.

       

      Predvyplnené vyhlásenie si môžete stiahnúť z nižšie uvedeného odkazu. 

    • Školské kolo SOČ
     • Školské kolo SOČ

     • Aj v tomto školskom roku 2021/2022 sa uskutoční školské kolo SOČ  prezenčne
      44. ročník tejto súťaže bude na našej škole prebiehať vo štvrtok 17.2.2022 o 10:00 v zborovni školy.

      Súťažiacim držíme palce!